Search
Close this search box.
Inici > L’Ajuntament > El ple de l’Ajuntament

El ple de Tiana està format per 13 regidors i regidores. Els plens se celebren el primer dimarts de mes.

El Ple Municipal és l’òrgan municipal col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals. Són 13 regidors i regidores, entre els quals l’alcalde, que n’és el president. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària el primer dimarts de cada mes i té entre d’altres la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

Composició

Isaac Salvatierra Pujol

Alcalde

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: salvatierrai@tiana.cat

Eulàlia Serrat de Mas

Primera tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Llengua catalana, Igualtat i Envelliment actiu.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: serratmel@tiana.cat

Cristina Comas Spada

Regidora de Cultura i Patrimoni.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: comassc@tiana.cat

Núria Amado Roman

Regidora d’Urbanisme sostenible i Espai públic

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: amadorn@tiana.cat

Tercer tinent d’alcalde i regidor d’Acció climàtica i Esports.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: sergimanzanares@tiana.cat 

Susanna Capell Aguayo

Segona tinent d’alcalde i regidora de Drets Socials i Salut.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: capellas@tiana.cat

Quarta tinent d’alcalde i regidora de Comerç i Relacions veïnals.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: jessicaherrando@tiana.cat

Pau Seda Oro

Regidor d’Habitatge, Participació i Infància i joventut

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: pauseda@tiana.cat

Montse Torres Prenafeta

Grup: Junts per Catalunya Tiana

Correu–e:  torrespmn@tiana.cat

Albert Sales Castell

Regidor no adscrit

Correu–e: salescal@tiana.cat

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb els regidors i  regidores

Horari d’atenció: Consulta l’horari d’atenció a la ciutadania de cada regidor i regidora a la seva pàgina i demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content