Search
Close this search box.
Inici > Igualtat

Igualtat

Treballem per fer efectiva la igualtat entre dones i homes, la prevenció i erradicació de les diferents violències contra la dona i l’eliminació de tota forma de discriminació per raó de sexe, origen racial, identitat de gènere, edat, discapacitat o qualsevol altra condició o situació personal o social.

Les polítiques públiques d’igualtat han de posar de manifest les diferències de gènere i les seves conseqüències establint mecanismes per erradicar-les i assegurar la igualtat efectiva entre homes i dones. La perspectiva de gènere fa una anàlisi sistemàtica de les estructures i mecanismes que contribueixen a perpetuar les relacions desiguals, i planteja canvis que permetin al conjunt del poble avançar cap a una situació de més equitat i justícia

El Pla d’Igualtat de Gènere

El Pla d’Igualtat de Tiana és l’estratègia local per assolir la igualtat de gènere real al poble. El document es divideix en tres parts. Una primera part de diagnosi de gènere, que permet conèixer l’estat de la qüestió pel que fa a les polítiques municipals de gènere en relació a diversos àmbits.  

La segona part és un pla d’acció, amb uns objectius i línies d’actuació que guien l’acció municipal. Aquestes són les 6 línies d’actuació del pla estratègic:

  1. 1. Compromís amb la igualtat de gènere. 
  2. 2. Acció contra les violències masclistes.
  3. 3. Drets, salut i qualitat de vida.
  4. 4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària. 
  5. 5. Rerformulació dels treballs i dels temps.
  6. 6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Per facilitar la seva implementació, les línies d’actuació es concreten en indicadors i un calendari orientatiu. 

La tercera part del document consta d’una estratègia d’implementació per al període de vigència del Pla.

Telèfons d’atenció
Skip to content