Search
Close this search box.
Inici > L’Ajuntament > El ple de l’Ajuntament > Comissions informatives municipals

Les comissions informatives són els òrgans permanents d’estudi, d’informe i de consulta sobre aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al ple. Es reuneixen l’últim dimarts de mes.

Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.

President:

 • Isaac Salvatierra.

Representants dels grups municipals:

 • Jèssica Herrando (Junts per Tiana)
 • Miquel Santiago (PSC)
 • Montse Torres (Junts per Catalunya Tiana)
 • Diego Parra (PP)
 • Àlex Van Boven (ERC)
 • Albert Sales (Regidor no adscrit)

La comissió informativa de govern 1 – Govern obert i transformació sostenible comprèn els següents àmbits funcionals:

 • Govern obert, transformació digital, programes transversals i comunicació.
 • Règim interior i Hisenda.
 • Impuls econòmic i promoció de la D.O.
 • Prevenció i seguretat.
 • Agermanaments.
 • Urbanisme social i resilient.
 • Espai públic, Arbrat, Parcs i Vila florida i Horts municipals.
 • Manteniment urbà, Neteja viària i Gestió de residus.
 • Accessibilitat.
 • Mitigació i Adaptació al canvi climàtic.
 • Mobilitat sostenible.
 • Espais naturals, gestió forestal.
 • Esports i equipaments esportius.
 • Tinença responsable i benestar animal.
 • Comerç i consum.
 • Mercats, fires i Tast Tiana.
 • Convivència i relacions veïnals.

Presidenta:

 • Eulàlia Serrat.

Representants dels grups municipals:

 • Sergi Manzanares (Junts per Tiana)
 • Miquel Santiago (PSC)
 • Montse Torres (Junts per Catalunya Tiana)
 • Diego Parra (PP)
 • Àlex Van Boven (ERC)
 • Albert Sales (Regidor no adscrit)

La comissió informativa de govern 2 – Poble educador comprèn els següents àmbits funcionals:

 • Educació.
 • Biblioteca municipal i pla de lectura municipal.
 • Llengua catalana.
 • Tiana, Poble cuidador.
 • Envelliment actiu.
 • Igualtat i drets LGTBI.
 • Cultura.
 • Entitats.
 • Patrimoni i memòria històrica.
 • Habitatge assequible.
 • Participació ciutadana.
 • Infància i adolescència.
 • Joventut.

Presidenta:

 • Susanna Capell.

Representants dels grups municipals:

 • Eulàlia Serrat (Junts per Tiana)
 • Miquel Santiago (PSC)
 • Montse Torres (Junts per Catalunya Tiana)
 • Diego Parra (PP)
 • Àlex Van Boven (ERC)
 • Albert Sales (Regidor no adscrit)

La comissió informativa de govern 3 – Drets socials comprèn els següents àmbits funcionals:

 • Drets socials.
 • Emprenedoria i economia social.
 • Salut i nou CAP.
 • Residència municipal i centre de dia.
 • Agenda 2030.
 • Justícia global.
 • Diversitat funcional.

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb els regidors i regidores

Horari d’atenció: Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Ves al contingut