Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Cementiri de Tiana

El Cementiri de Tiana està situat davant de l’Ermita de l’Alegria, l’antiga església parroquial. Està protegit com a bé cultural d’interès local. 

S’hi pot arribar a peu o en cotxe pel Camí del Cementiri o el Camí de l’Alegria. Té dos horaris:

 • Horari estiu: de 8.30 a 18.30 h.
 • Horari hivern:de 8.30 a 17.30 h.
Des de l’Ajuntament de Tiana es gestiona el canvi de titularitat i la recollida de títols. També es gestiona i es lliure els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i incidències d’acord les ordenances municipals corresponents.

Per poder fer altres tràmits com els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats cal dirigir-se a les pompes fúnebres Badalona.
 
Les concessions de nínxols a la part nova tenen una durada de 2, 5 i 50 anys, i les de columbaris 25 anys. 
 

A la mort del titular d’un dret funerari, el beneficiari o en el seu defecte, l’hereu, té dret a la transmissió d’aquell al seu favor. Cas que una disposició testamentària posterior contradigui expressament la designació de beneficiari en relació amb el dret funerari, tindrà preferència el que resulti del testament.

En el cas de pluralitat d’hereus, la titularitat del dret funerari s’atorga a un d’ells, havent- hi de renunciar la resta, els quals, restaran obligats a realitzar la signatura del document de renúncia davant l’Ajuntament, o bé que s’acrediti la validesa de la signatura davant una altra administració o per qualsevol altre mitjà fefaent. En cas de discrepància entre diversos hereus, la titularitat es reconeixerà a qui correspongui segons les normes civils que siguin d’aplicació.


Documentació a aportar en canvis titularitat nínxol/panteó

 • Disposar títol cementiri original
 • Rebut taxa cementiri al corrent de pagament
 • NIF de la persona titular actual de nínxol o panteó
 • Testament/Escriptura
 • Últimes voluntats
 • Renúncia signada de la resta de germans que NO seran titulars juntament amb el NIF

En cas de no disposar de testament cal portar:

 • Partides de defunció pare o mare
 • Llibre de família del matrimoni (pares) on consti si és el cas els o les germans/es
 • Renúncia signada de la resta de germans/es que NO seran titulars juntament amb el NIF

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Amb certificat digital via Seu Electrònica mitjançant instància genèrica telemàtica de l’Oficina de Atenció al Ciudadà (OAC).

La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris, pintura, substitució, etc… requerirà l’obtenció prèvia de llicència municipal, amb independència que suposi liquidació o no de drets fiscals municipals i respectant les condicions que s’especifiquin a la normativa vigent sobre la matèria.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Amb certificat digital via Seu Electrònica mitjançant instància genèrica telemàtica de l’Oficina de Atenció al Ciudadà (OAC).

Tràmits a la Seu Electrònica

Normativa

Cementiri de Tiana

Adreça: Camí del Cementiri, s/n
Telèfon: 933 95 5011
Horari:  de 8.30 a 17.30 h
Skip to content