Search
Close this search box.
Inici > Cultura > Com formar una entitat

Abans d’iniciar els tràmits per constituir legalment l’entitat, és interessant tenir clar els objectius i l’organització que es farà servir per tirar endavant, així com plantejar-se quin és el tipus d’associació que més interessa, i respondre una sèrie de preguntes.

Quants serem?

Cal tenir en compte que, per crear una associació, cal un mínim de tres persones. Poden crear una associació les persones físiques majors d’edat i menors emancipades, les persones jurídiques privades i públiques, les persones menors d’edat (quan es tracti d’associacions juvenils) i els representants de les persones esmentades.

Per què volem crear l’associació?

S’han d’establir els objectius que es persegueixen amb la creació de l’associació i els motius que ens porten a engegar-la.

Què farem?

Definir l’àmbit en el qual portareu a terme les vostres activitats és també una tasca important que us heu de plantejar abans de començar.

A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa a les persones que volen crear l’entitat i tenir en compte les especificitats a l’hora de registrar-se de cadascuna.

Una associació normal com pot ser una associació cultural, juvenil, ecològica, de veïns, d’alumnes, de cooperació, de salut, etc cal que es registri al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les associacions de defensa d’interessos professional (sindicals i empresarials) es registren en el Departament de Treball de la Generalitat.

Les associacions religioses es registren en el Ministeri de Justícia, Direcció General d’Assumptes Religiosos.

Les associacions esportives (en els casos en què la seva finalitat és la competició oficial) es registren en la Direcció General de l’Esport.

Les associacions administratives de propietaris es registren en la Direcció General d’Urbanisme.

Si l’associació sobrepassa l’àmbit d’actuació de Catalunya, l’expedient s’ha de resoldre al Ministeri de l’Interior. En aquest cas la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques trametarà la documentació a aquest òrgan de l’Administració Central.

A qui ens dirigirem?

A més d’escollir l’àmbit, cal definir el públic i les diferents estratègies per arribar a una tipologia o altra.

Acta fundacional

El primer pas és reunir-se totes les persones sòcies fundadores i redactar l’acta fundacional de l’associació, document privat que ha de contenir la data de la reunió, l’acord de constitució de l’associació, el nom de l’entitat i la designació de la primera junta directiva. Aquesta acta anirà signada per totes les persones sòcies fundadores.

Model estatuts

El segon pas és redactar els estatuts de l’associació és a dir, les normes per les quals s’ha de regir l’associació. Les normes han de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació. És important tenir en compte que si es tracta d’una associació que realitza cooperació internacional se n’ha de fer incidència de manera clara en l’apartat de fins de l’associació dels estatuts. Vegeu el model d’estatuts d’una associació general

Registre general de Dret i d’Entitats Jurídiques

Inscriure l’associació al registre general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Veure més informació. Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i professionals (sindicats i patronals), les quals tenen registres específics

Tramitació del CIF

Es pot demanar a l’Agència Tributària un cop es tingui la resolució de la inscripció al Registre d’Associacions, l’acta fundacional i els estatuts de l’entitat, degudament diligenciats.

Tràmits online

Què és una entitat?

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit.

Skip to content