Inici > Preinscripció escolar

Preinscripció escolar

En aquest apartat trobaràs informació sobre el procediment que cal seguir i la documentació que cal aportar per fer la preinscripció i matrícula dels i les alumnes als centres educatius per al curs 2023–2024.

Llistes definitives per a l'accés a l'escola bressol municipal per al curs 2023–2024

Adjuntem les llistes definitives per a l’accés a l’escola bressol municipal de Tiana per al curs 2023-2024, segons any de naixement.

A cada una de les llistes podeu consultar la posició de l’infant a partir de les inicials del nom i cognoms i la data de naixement. Al costat de la puntuació hi posa si accedeix directament o si l’infant està a la llista d’espera.

Els infants estan ordenats segons la puntuació obtinguda en funció dels criteris de prioritat. En cas d’empat, l’ordre el va determinar el sorteig públic que es va fer el 9 de juny a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tiana. 

Com formalitzar la matrícula

Les famílies que hagin entrat han d’iniciar el tràmit de matriculació a partir del 16 de juny. Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la regidoria d’Educació al 933955011 o al 617562882.

Documentació per a formalitzar la matrícula

El 15 de juny sortirà publicada la llista definitiva dels infants admesos. L’endemà ja us podeu posar en contacte amb l’escola per demanar cita per procedir a la matriculació.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE TIANA: “EL MÉS PETIT DE TOTS”
C/ Can Gaietà 2-6
C/ Josep París 12 ( Escorxador)
08391 Tiana
934658289 / 933955300
a8068628@xtec.cat

Cal portar:

 1. Fotocòpia del DNI pare i mare o tutor.
 2. Fotocòpia de la llibreta o nº de compte corrent per fer el cobrament del rebut.
 3. Fotocòpia targeta sanitària del nen/a.
 4. Fotocòpia llibre de vacunes.
 5. Fotocòpia llibre de família.
 6. Certificat mèdic oficial, només els infants que no tinguin posades les vacunes obligatòries, la
  resta no fa falta cap certificat.
 7. Quatre fotos carnet amb el nom (portar-les el setembre).
 8. Carnet de família nombrosa o monoparental, en cas de ser-ho.

Totes les fotocòpies s’han de portar fetes i amb l’original. Un cop matriculat, s’haurà de fer arribar fotocòpia de la renda familiar 2022 (conjunta o les dues en cas de ser separada) a l’Ajuntament o bé enviar-la a lloretac@tiana.cat

Davant de qualsevol dubte podeu trucar a Carme Lloret Alemany al 617562882 o fer-li arribar un mail a lloretac@tiana.cat.

Calendari de preinscripció i matrícula 2023 

 • Publicació de l’oferta de places: entre el 3 i el 5 de maig.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 1 de juny.
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 15 de juny.
 • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny. 

Criteris de prioritat

 1. Existència de germans escolaritzats al centre educatiu: 50 punts. (Els germans han d’estar escolaritzats en el moment de la preinscripció).
 2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre educatiu o proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a.
  1. Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa: 30 punts.
  2. Quan del l’adreça del lloc de treball del pare o mare, tutor/a està  dins la zona educativa del centre: 20 punts.
 3. Pare mare o tutor/a són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris 

 1. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. (Es considera discapacitat quan el grau és igual o superior al 33%): 15 punts.
 2. Treballador/a del centre educatiu. Quan pare/mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de la preinscripció: 10 punts.
 3. Família nombrosa: 10 punts. (És obligatori el carnet oficial i vigent de família nombrosa).
 4. Família monoparental: 10 punts. (És obligatori el títol oficial i vigent de família monoparental).
 5. Alumne/a nascut en part múltiple: 10 punts. (Cal adjuntar llibre de família).
 6. Que l’alumne/a es trobi en acolliment familiar: 10 punts.
 7. Condició de víctima de violència de gènere: 10 punts.

Edat dels infants

 • Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, podrà admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes. 
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi. En cas de duplicitat de sol·licituds, s’invaliden els drets de prioritat. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d’infants públiques del mateix municipi. 

Dates de preinscripció del curs 2023–2024

A Tiana, construïm entre tots i totes el poble educador. Mestres, alumnes, famílies, entitats de lleure, Ajuntament; des de la comunitat educativa treballem per garantir l’equitat d’oportunitats d’infants i adolescents.

Al poble hi ha dues escoles públiques d’Educació Infantil i Primària, l’escola Lola Anglada i l’escola Tiziana. Totes dues ofereixen un projecte educatiu de qualitat i molt arrelat a l’entorn social i natural. Pel que fa a l’Educació Secundària, l’Institut Tiana ofereix un projecte educatiu basat en el treball personal i d’equip, l’esperit crític, l’ús de les noves tecnologies i la recerca innovadora. Des del curs passat, el centre imparteix Batxillerat. Aquest curs les famílies podreu sol·licitar plaça al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials o al Batxillerat de Ciències i Tecnologia.

La preinscripció s’ha de presentar en una única sol·licitud al centre demanat en primera opció.

Presentació de sol·licituds:

 • Educació Infantil (3-6 anys).
 • Educació Primària: del 6 al 20 de març.
 • Educació Secundària Obligatòria: del 8 al 20 de març.

Matrícula:

 • Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria: del 20 al 28 de juny.

Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d’abril.

Matrícula: del 22 de juny al 3 de juliol.

Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig.

Matrícula: del 30 de juny al 7 de juliol.

Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l’1 de juny

Matrícula: del 19 al 24 de juliol

Període de matrícula: del 16 al 22 de juny. 

El període de preinscripció és del 22 de maig al 9 de juny, de 16 a 20 hores, a la mateixa escola.

El tràmit és omplir una sol·licitud que trobareu a la mateixa escola.

Presentació de sol·licituds:

 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 12 al 18 d’abril
 • Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig

Matrícula dels participants en els dos processos: del 3 al 7 de juliol

 

Skip to content