Search
Close this search box.
Inici > Sindicatura de greuges de Tiana

La síndica de greuges de Tiana té la missió de defensar els drets que la legislació de règim local té reconeguts a la ciutadania.

La síndica de greuges vetlla perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania en l’àmbit local, per la qual cosa la síndica pot supervisar l’Administració municipal. La seva actuació permet examinar i resoldre les queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. Els síndics també desenvolupen tasques de mediació sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania. Per tal que això sigui possible, la síndica pot supervisar l’activitat que du a terme l’Ajuntament, tant la de les autoritats com la de les persones que en depenen o bé estan adscrites a un servei públic. La síndica de greuges du a terme les funcions amb total independència i objectivitat.

Marcel·la Fort i Marrugat, síndica de greuges

El Ple de l’Ajuntament va escollir per unanimitat Marcel·la Fort i Marrugat com a síndica de greuges el 12 de desembre de 2023 per un mandat de 5 anys.

Marcel·la Fort és docent de formació i actualment està jubilada. Durant la seva carrera professional, Fort ha fet classe en diversos centres del Maresme i el Barcelonès. Va ser una de les primeres mestres de l’Escola Clavé de la Ciutadella de Tiana, i ha dirigit l’escola bressol municipal de Montgat.

En el món associatiu ha format part d’entitats com el grup ecologista El Rocar, el Grup d’Astronomia, l’Assemblea Nacional Catalana o el comitè de veïns de HPO de Can Gaietà. És voluntària de l’Escola d’Adults Timó. Ha estat durant 19 anys membre del Consell de Medi Ambient i va ser regidora de Gent pel Progrés (2003-2007).

Les actuacions de la síndica de greuges de Tiana són gratuïtes per a tothom.

La síndica de greuges té la facultat de fer les recomanacions que cregui oportunes a les dependències o serveis de l’Administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot proposar fórmules d’acord o conciliació perquè les parts afectades arribin a la solució positiva de l’assumpte que hagi motivat la queixa.

La síndica de greuges local ha de rebre l’ajuda, amb caràcter preferent i urgent, de les persones adscrites a les dependències o serveis municipals per poder dur a terme les actuacions i la investigació de manera adequada.

L’autoritat municipal i el personal al servei de l’Administració municipal que impedeixi l’actuació de la síndica de greuges de Tiana pot incórrer en la consegüent responsabilitat administrativa, d’acord amb la legislació vigent.

La síndica de greuges ha d’informar la Junta de Govern Local, la persona interessada i les dependències o serveis municipals afectats per la decisió, de totes les recomanacions o bé decisions que pren.

La síndica de greuges de Tiana no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives que són objecte de queixa.

Un cop a l’any, la síndica informa el Ple de l’Ajuntament sobre les queixes rebudes dels ciutadans, la tramitació que han seguit i els resultats obtinguts. També pot fer suggeriments o recomanacions com a resultat de la missió duta a terme. A més, l’actual síndica informa trimestralment de les seves actuacions a tot el Consistori. 

Tiana va ser un dels primers municipis de Catalunya a tenir síndic de greuges, l’any 1997, amb Rafel Armenteros. Armenteros va exercir el seu càrrec fins al 2002, complint el mandat de 5 anys previst en el reglament.

Fins al 2010, Jordi Figueras Ametlla, Lluís Carreras Fontserè i Miquel Vilar Devís van exercir de síndics de greuges. 

Jordi Figueras Ametlla va exercir de síndic del 2002 al 2006, quan va renunciar al càrrec. 

Lluís Carreras Fontserè va ser nomenat síndic el 2007 i va exercir de defensor de la ciutadania fins al 2009. El va substituir Miquel Vilar Devís, que va renunciar al càrrec el desembre del 2010. 

Durant 13 anys el càrrec ha estat vacant fins al nomenament aquest 2024 de Marcel·la Fort i Marrugat

La institució de l’ombudsman local a Catalunya s’ha desenvolupat principalment sota dues denominacions: la de Síndic o Síndica municipal de Greuges, o la de Defensor o Defensora de la Ciutadania. La normativa actual de règim local (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) preveu i possibilita la seva implantació als municipis.

L’any 1990, Lleida recupera pel món local la institució del Síndic de Greuges tal com es reconeix en l’actualitat la definició d’un ombudsman: una institució independent i separada de les responsabilitats polítiques. Els precedents d’aquest fet els podem trobar en iniciatives com les de l’Ajuntament d’Amposta, que l’any 1987 va crear, com un servei dins de l’estructura del consistori i lligat als resultats electorals, la figura del Defensor del Ciutadà.

A Lleida li segueixen altres ciutats i pobles com Vilafranca del Penedès, Tiana, Granollers, Girona, Santa Coloma de Gramenet o Manlleu, entre d’altres, i fins a l’actualitat, amb les darreres incorporacions de Sant Feliu de Llobregat o Sant Cugat del Vallès. La institució també es desenvolupa a la resta de l’estat espanyol, en ciutats com Vitoria, Jerez, Gandia i Calvià, entre d’altres.

Activitat de la Síndica

14 d’abril de 2024.– Informe anual del Fòrum de Sinducatures Locals de Catalunya.

La Síndica de greuges, Marcel·la Fort, amb Vicenç Rodrigo

13 de març de 2024.– Marcel·la Fort ha assistit a l’assemblea anual del Fòrum de Síndics i Síndiques locals de Catalunya. A la imatge, donant suport a Vicenç Rodrigo, fins fa poc adjunt a la Síndica de Palma i ara destituït pel govern de Vox.

Contacta amb la síndica

Horari d’atenció presencial: Dimarts de 10,30 a 13,30 h. i de 17 a 20 h.

Podeu reservar cita al correu: sindicatura@tiana.cat o al 
telèfon: 664 672 450.

Skip to content