Search
Close this search box.
Inici > Acció de govern > Junta de Govern

La Junta de Govern està formada per l’alcalde i els quatre tinents d’alcalde. Es reuneix cada dimecres.

L’alcalde és el president de la corporació municipal i representa l’Ajuntament. La Junta de Govern Local és l’òrgan d’assistència a l’alcalde i adopta acords en aquells assumptes que li delegui l’alcalde o el Ple municipal. La formen l’alcalde, que n’és el president, i un nombre de tinents i tinentes d’alcalde que no pot superar un terç del total. Els tinents i tinentes d’alcalde substitueixen l’alcalde en cas d’absència, malaltia, etc. També exerceixen aquelles competències que l’alcalde els delega. La Junta de Govern Local, es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dimecres.

Composició

Isaac Salvatierra Pujol

Alcalde.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: salvatierrai@tiana.cat

Eulàlia Serrat de Mas

Primera tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Llengua catalana, Igualtat i Envelliment actiu.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: serratmel@tiana.cat

Susanna Capell Aguayo

Segona tinent d’alcalde i regidora de Drets Socials i Salut.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: capellas@tiana.cat

Tercer tinent d’alcalde i regidor d’Acció climàtica i Esports.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: sergimanzanares@tiana.cat

Quarta tinent d’alcalde i regidora de Comerç i relacions veïnals.

Grup: Junts per Tiana

Correu–e: jessicaherrando@tiana.cat

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
 • Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros bruts anuals, amb una dedicació del 90% de la jornada.

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a la Junta de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris .

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència al Ple: 300 euros per cada sessió ordinària.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • Assistència a la Junta de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.

Taula detallada de retribucions dels càrrecs electes.

Consulta l’acord de ple aquí.

Contacta amb els regidors i regidores

Horari d’atenció: Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content