Search
Close this search box.
Inici > L’Ajuntament > Indicadors Infoparticipa

L’Ajuntament de Tiana fa un seguiment dels indicadors del segell Inforparticipa, que atorga cada any la UAB com a reconeixement a la transparència informativa dels webs de les institucions.

a. Informació, temàtica i contingut

Han de constar les tres informacions requerides: nom i cognoms, fotografia i partit polític de l’alcalde o de l’alcaldessa, president o presidenta. Les dades han d’estar actualitzats d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2019-2023.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Les informacions han d’estar juntes en l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, en la fitxa de cada membre de la Institució. Considerem valida la localització en el Portal de Transparència o Seu Electrònica, sempre i quan estigui ben vinculada des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern.

També és vàlid si la informació es troba en l’apartat de l’espai propi de l’alcalde/ alcaldessa o en el titulat “Alcaldia”, o president/a.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

 • Es compleix.

Alcalde – Isaac Salvatierra Pujol

a. Informació, temàtica i contingut

Ha de constar un breu resum de la biografia de l’alcalde o de l’alcaldessa, president/a i/o el seu currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política, a més de les responsabilitats polítiques que ostenta en l’actualitat i l’històric, si és el cas.

b. Ubicació o espai de web on ha d’aparèixer

La informació es localitza en l’apartat particular de l’alcalde o de l’alcaldessa o bé a la fitxa corresponent dins l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític…

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un bloc o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència.

 • Es compleix.

Alcalde – Isaac Salvatierra Pujol

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cada un dels membres del govern, especificant si són tinents d’alcaldia, vicepresidents… Les dades han d’estar actualitzats d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2023-2027.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Les informacions han d’estar juntes i individualitzades en l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, en la fitxa de cada membre de la Institució, especificant que formen part de l’equip de govern. Considerem valida la localització en el Portal de Transparència o Seu Electrònica, sempre i quan estigui ben vinculada des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

Es valida l’indicador si la informació apareix a l’apartat “Grups Polítics” i s’accedeix a ella també a través d’un enllaç des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern.

 • Es compleix.

Àrees de govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres del govern, a més de la responsabilitat política que ostenta en l’actualitat i l’històric, si és el cas.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

La informació es localitza a la fitxa corresponent a cada regidor/a, conseller/a o diputat/a, membre del govern dins l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític…

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un blog o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

 • Es compleix.

Àrees de govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cadascun dels representants que no formen part del govern del mandat 2023-2027.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició i s’expliciti clarament.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

La informació es localitza a la fitxa individualitzada corresponent a cada regidor/a, conseller/a, diputat/a, de l’oposició dins l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític…

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un blog o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

 • Es compleix

El ple de l’Ajuntament

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres de l’oposició, especificant si exerceixen la funció de portaveus.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició i s’expliciti clarament.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

La informació es localitza a la fitxa individualitzada corresponent a cada regidor/a, conseller/a, diputat/a, de l’oposició dins l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític…

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un blog o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

 • Es compleix

El ple de l’Ajuntament

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Retribucions dels càrrecs electes amb el més detall possible i actualitzada ja sigui per mes o per any, individualitzats a cada espai del càrrec electe. Ha de constar l’any.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la fitxa individualitzada de cada càrrec electe, a Ajuntament, Consistori, Govern… junt amb les altres dades com nom, cognom, fotografia, partit polític… Si es troba en altres espais com el Portal de Transparència o la Seu Electrònica, la informació ha d’estar vinculada des de l’espai Ajuntament, Govern o des de la fitxa de cada càrrec electe.

 • Es compleix.

Retribucions càrrecs electes

El ple de l’Ajuntament

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Document oficial amb la relació de les activitats i ocupacions, càrrecs institucionals, òrgans col•legiats, consells d’administració, activitats públiques i/o privades així com les causes de possible incompatibilitat, si és el cas. Relació dels béns patrimonials (vehicles, béns immobles, mobles, participacions en societats, títols, fons de pensions, comptes i dipòsits bancaris, saldos mitjans anuals, préstecs personals, drets reals, drets de propietat industrial i intel•lectual i altres béns. En el cas dels béns mobles només s’han de declarar els que tinguin un volum considerable econòmic, històric o artístic.

El document ha d’estar anonimitzat es a dir no ha de constar DNI, adreça postal, comptes bancaris, etc.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la fitxa individualitzada de cada càrrec electe, a Ajuntament, Consistori o Govern junt amb les altres dades com nom, cognom, fotografia, partit polític, retribucions… Si es troba en altres espais com el Portal de Transparència o la Seu Electrònica, la informació ha d’estar vinculada des de l’espai Ajuntament o Govern des de la fitxa de cada càrrec electe.

 • Es compleix.

El ple de l’Ajuntament

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Relació, diària, setmanal i/o mensual, de les activitats públiques a realitzar i presència de l’alcalde/ssa, president/a en el desenvolupament d’actes i funcions corresponents al seu càrrec. Ha de contenir: Reunions amb entitats, grups d’interès, agents econòmics, culturals i socials, càrrecs d’altres institucions, partits polítics i altres activitats i esdeveniments de caire públic destacats, debats, conferències… Reunions del Ple i de la Junta de Govern, de comissions informatives i de representants dels partits polítics amb representació.

Intervencions en mitjans de comunicació per la importància que poden tenir de retiment de comptes i d’explicació d’acords o posicionaments polítics davant de certs esdeveniments. Els actes i reunions amb entitats i particulars es publicaran respectant la protecció de les dades personals de les persones assistents. No inclourà reunions de treball intern. Ha de contenir un històric d’almenys un any.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la fitxa individualitzada de l’alcalde/ssa o president/a de l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern. Si es troba al Portal de la Transparència ha d’estar vinculada des de la fitxa de l’alcalde o president i visible.

 • Es compleix.

Agenda pública d’alcaldia de l’Ajuntament de Tiana

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres del govern, bé a través del correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada càrrec electe, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Aquestes diferents eines per comunicar-se amb els càrrecs electes membres del govern han de constar junt amb la fitxa individualitzada de cada càrrec electe on consti el nom, cognoms, foto, partit polític, retribucions, declaracions de béns i activitats.

 • Es compleix.

Àrees de govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres de l’oposició, bé a través del correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada càrrec electe, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició i s’expliciti.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Aquestes diferents eines per comunicar-se amb els càrrecs electes de l’oposició han de constar junt amb la fitxa individualitzada on consti el nom, cognoms, foto, partit polític, retribucions, declaracions de béns i activitats.

 • Es compleix.

El ple de l’Ajuntament

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Han de constar la composició del Ple. I en els casos en què hi hagi Junta de Govern, cal especificar també els noms i cognoms de les persones que en formen part i el partit polític i/o coalició electoral. S’especificarà amb claredat els càrrecs electes que formen part del govern i els que estan a l’oposició.

També és molt recomanable especificar la composició de les comissions informatives.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori o Portal de la Transparència. Si es troba en l’espai Ajuntament, Govern, es recomana vincular-la al Portal, sense duplicar.

 • Es compleix.

L’Ajuntament

Ple de l’Ajuntament

Junta de Govern

Comissions informatives

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Ha de constar les atribucions, funcions i competències del Ple i Junta de Govern. També ha de constar la previsió de reunions, és a dir el calendari, tant del Ple com de la Junta de Govern i de les Comissions Informatives. És a dir les dates en què està previst que tinguin lloc les sessions ordinàries del Ple, les reunions de la Junta de Govern, de les Comissions Informatives i d’altres òrgans si és el cas.

És altament recomanable que també s’especifiquin les funcions de l’alcaldia i/o de la presidència de la Institució. NO es validarà si falta un dels dos conceptes requerits: Atribucions i calendari

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència, Ple / Junta de Govern.

 • Es compleix. 

L’Ajuntament

Calendari dels òrgans de govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Ha de constar el conegut com cartipàs municipal, l’organització de la Institució i distribució dels càrrecs electes i les àrees de govern per a la legislatura 2023-2027. La presentació serà gràficament en forma d’arbre i també s’acompanyarà del document sencer amb cadascuna de les tinences d’alcaldia, vicepresidències i les diferents responsabilitats polítiques, amb les funcions i els noms de les persones responsables.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència.

 • Es compleix.

Àrees de govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

S’ha de publicar un document que sota el nom de codi de conducta reculli els principis ètics i de bon govern que han de regir les actuacions dels alts càrrecs –representants polítics i personal directiu- de la institució, estableixi les normes de conducta i defineixi el mecanisme de control intern i el règim sancionador. Es recomana que el document s’acompanyi d’una guia d’ajuda per a la seva aplicació. No es validarà l’indicador si no consta l’Acta del Ple del dia en què es va aprovar.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, informació institucional, amb la informació referida als càrrecs electes.

També es pot ubicar a normativa. Si s’opta per aquesta opció, recomanem vincular amb l’espai dels càrrecs electes. Es valorarà que s’hagi creat un espai sobre ètica i integritat pública.

a. Informació, temàtica i contingut, comprensió i representació gràfica

S’ha de publicar l’ordre del dia previ a la celebració del Ple amb l’antelació legal almenys de 2 dies. Aquestes convocatòries han d’estar actualitzades, tenint en compte la periodicitat de la seva celebració.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència.

És freqüent que s’elabori una notícia amb l’ordre del dia del Ple en l’espai Notícies, però degut a que les notícies poden anar desapareixent de la vista del públic, es recomana que l’ordre del dia de tots els plens s’ubiqui en un espai específic al web junt amb les Actes.

 • Es compleix.

Ple de l’Ajuntament

Calendari dels òrgans de govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Actes dels plens aprovades i en format pdf o similar. També es validaran les vídeo actes. Per a la seva validació es considerarà un retard màxim en la publicació de dues Actes, tenint en compte la periodicitat de la seva celebració i l’històric.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència. També poden estar a l’espai específic de Ple.

 • Es compleix.

El ple de l’Ajuntament

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Els acords del Govern o de la Junta de Govern, en format acta o un extracte, eliminant dades referides a persones o empreses si així es considera. En els casos en què no existeixi Junta de Govern aquest indicador no es tindrà en compte en la puntuació global però ha de constar específicament aquesta circumstància. I si és el cas que actua només en delegació, es farà constar i es publicaran aquests acords. El contingut ha d’estar anonimitzat i així ha de constar explícitament.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència. També poden estar a l’espai específic de Junta de Govern.

 • Es compleix.

Junta de Govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

La relació dels actes administratius amb el contingut que adopti l’alcaldia o la presidència de l’ens local o aquells en els quals aquests hagin delegat. Aquesta previsió té relació amb allò que disposa l’article 229.2 del ROF que indica que: “sense perjudici del que es disposa a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la Corporació donarà publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com de les resolucions de l’alcalde i les que per delegació seva dictin els delegats”.

La relació publicada ha de contenir la identificació del decret, la data d’aprovació i la descripció de l’objecte. El seu contingut ha d’estar anonimitzat i així ha de constar explícitament.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència.

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Ha de constar el document Pla d’Actuació Municipal (PAM), del Pacte de Govern o objectius del mandat 2023-2027. En cas de no disposar de PAM es demana l’estat d’execució de les accions compromeses al llarg del mandat, a mode de retiment de comptes. En qualsevol dels casos s’ha de presentar amb dades i amb llenguatge col•loquial.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Pàgina d’inici, Ajuntament, Consistori, Govern. Si està en el Portal de la Transparència, cal que estigui vinculada des d’aquests espais de referència.

 • Es compleix.

Acció de govern

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Tota la normativa vigent de la institució (Ordenances fiscals, generals, reglaments, preus públics…). Es destacará el reglament i/o la normativa de Participació Ciutadana.

També la normativa urbanística vigent (POUM, PGO i/o altres normes de planificació urbanística).

Cal especificar la normativa aprovada i la que està en tràmit i fer constar que està vigent.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Normativa o Portal de la Transparència.

 • Es compleix.

Ordenances generals i normativa

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Text sencer anonimitzat de totes les sentències i altres resolucions que han recaigut en els procediments judicials en què la institució és part implicada. Notificades els anys 2020, 2021, 2022 i 2023. El seu contingut ha d’estar anonimitzat i així ha de constar explícitament.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament/acció de govern/normativa, o Portal de Transparència

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Pressupost de l’any en curs i si s’ha prorrogat, ha de constar amb claredat. El document contindrà un text introductori explicant el significat dels diferents conceptes.

Representació gràfica dels ingressos, les despeses, l’endeutament, les inversions… Aquesta representació serà vàlida ja sigui feta a partir de l’elaboració pròpia de la institució o dels indicadors de gestió econòmica que es mostren al portal de transparència AOC, en el cas de Catlunya. (Aquest “mòdul d’indicadors econòmics” es pot activar fàcilment des del propi portal AOC en mode edició.)

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Dues opcions:

Primera: espai propi, visible i fàcil de localitzar, amb el títol Pressupost o Informació econòmica. També pot enllaçar amb el Portal de la Transparència però ha de constar amb claredat.

Segona: enllaç a la web de la Diputació provincial i/o altres organismes on està allotjada la informació.

 • Es compleix.

Gestió econòmica

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Informes sobre l’estat d’execució, trimestralment a ser possible, del pressupost de l’any en curs, amb les dades d’ingressos i despeses.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

És recomanable que estigui en el mateix espai on hi ha el Pressupost i/o tota la Informació Econòmica.

 • Es compleix.

Gestió econòmica

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació de l’informe d’intervenció referit a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, -en termes de capacitat o necessitat de finançament-, la regla de la despesa i el límit d’endeutament. Es tracta d’un informe econòmic financer adjunt a l’expedient d’aprovació o tancament del pressupost anual.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Al mateix espai on consta la informació del pressupost i/o tota la Informació Econòmica.

 • Es compleix.

Gestió econòmica

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Informes dels comptes anuals anteriors a l’any en curs, ja tancats, que incloguin la liquidació del pressupost, el balanç, la memòria i els informes de l’auditoria de comptes -si escau- entre d’altres documents comptables i pressupostaris. Es valorarà que es presenti un resum gràfic.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Pressupost o Informació Econòmica.

 • Es compleix.

Gestió econòmica

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació del document amb la relació de llocs de treball de la Institució i les retribucions brutes anuals. Ha de constar de manera clara la plantilla orgànica municipal amb les categories, les places cobertes i les vacants. També el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’any en curs amb les corresponents retribucions brutes anuals. No es valida si només consta el Complement específic.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, la Institució, Organització interna. També pot trobar-se en altres espais com per exemple en economia o pressupostos o Recursos Humans.

 • Es compleix.

Treballadors públics

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació del document amb la relació de directius i càrrecs de confiança (noms i cognoms) on s’especifiquen quines són les seves funcions, àrea de la qual depenen, currículum i retribucions brutes anuals segons la categoria que ocupen.

Es recomana també publicar la mateixa informació referida al personal que exerceix funcions d’assessor de grups polítics.

En els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, La Institució, Organització o Portal de la Transparència. També pot trobar-se en altres espais com per exemple en economia, pressupostos, personal directiu o a recursos humans.

 • Es compleix. 

Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals

Retribucions

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació de les convocatòries en curs de places de treball. Inclouen les bases generals dels processos selectius i els resultats finals del procés.

En els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat.

Els llistats de les persones admeses i excloses es presentaran anonimitzats segons cada supòsit.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Es publica generalment a la seu electrònica sota el nom d’oferta pública d’ocupació, però també es pot publicar a altres apartats com recursos humans, avisos o convocatòries, en lloc visible.

a. Informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació de les informacions rellevants de l’inventari general del patrimoni referent a béns immobles de domini públic i patrimonials. Relació de béns de domini públic (parcs i jardins, vials…) i béns de caràcter patrimonial (immobles, drets reals, lloguers, vehicles, propietat industrial, comercial, intel•lectual…), préstecs, etc. El document ha de ser intel•ligible i ha de portar la data en què es va aprovar i/o modificar. No es validarà si no consta la seva vigencia.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori o Portal de la Transparència. També pot trobar-se en altres espais com per exemple en economia i/o informació econòmica.

 • Es compleix.

Gestió econòmica

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Relació de tots els contractes ja siguin d’import superior als 50.000 euros o 18.000 euros així com els menors. Aquesta informació ha d’incloure les licitacions en curs, les actes i la composició de les meses de contractació. Al marge de publicar el perfil del contractant amb les licitacions i el registre de contractes, es valorarà que els contractes menors i majors es publiquin en un document únic, anual o semestral, en format reutilitzable i amb les dades del proveïdor, nom, raó social, concepte, import, data… ordenades per ordre alfabètic. I també serà un valor afegit que es presentin resums gràfics per imports i àmbits. Per validar aquest indicador es requerirà un visualitzador dels contrates, consultable amb gràfics i amb una representació senzilla, tant de les licitacions com de les empreses i/o persones adjudicatàries.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Contractació. Perfil del contractant, Seu electrònica, Portal de la Transparència.

– Es compleix. 

Contractació pública

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Especificació, de forma clara, dels dies de mitjana de pagament de la institució als seus proveïdors. Aquesta informació ha d’estar actualitzada.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Hisenda o informació econòmica, proveïdors, Portal de la Transparència

 • Es compleix

Gestió econòmica

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicar les subvencions atorgades a tots els àmbits amb l’import i l’objecte subvencionable així com també la puntuació. Es valorarà la publicació de llistats intel•ligibles en la mateixa línea que els contractes així com l’històric dels darrers dos anys com a mínim.

Per validar aquest indicador es requerirà un visualitzador, consultable amb gràfics i amb una representació senzilla.

En el cas que les subvencions i/o ajuts hagin estat atorgats a persones físiques aquesta dada s’ha de publicar anonimitzada

En els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai propi apartat de subvencions i/o participació ciutadana. Portal de Transparència. També es valida amb l’enllaç nominal, és a dir, amb el nom del municipi o la institució, a la base de datos nacional de subvenciones (BDNS) amb enllaç directe.

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Relació de convenis signats per l’Ajuntament especificant la data, l’entitat i/o organització amb qui se signa, el contingut econòmic, l’objectiu i la durada/pròrrogues.

En els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai propi sobre convenis a La Institució. També al Portal de Transparència.

 • Es compleix.

Convenis i subvencions.

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació de les campanyes concretes de publicitat de caire institucional que s’hagin dut a terme al llarg de l’any així com la publicació d’anuncis i/o altres elements de publicitat de la institució que s’hagin publicat en qualsevol mitjà de comunicació d’àmbit, local, comarcal o generalista, en qualsevol format. Si la informació es presenta en forma de partida pressupostària i l’import de la mateixa, és convenient que es detallin les campanyes institucionals realitzades i el seu cost individualitzat. És altament recomanable que la informació s’actualitzi al final de l’exercici amb les dades de la liquidació efectiva del pressupost i que es presenti per a la seva comprensió amb un gràfic.

En els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai propi sobre publicitat institucional o Portal de la Transparència. També es pot trobar en altres espais com Hisenda o informació econòmica.

Informació de les campanyes institucionals

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Notícies sobre la gestió del govern municipal, l’acció política del consistori o de la institució, i la vida ciutadana. Es valida aquest indicador només si es publiquen notícies la periodicitat de les quals sigui com a màxim de dos mesos. No es valida si només s’ofereixen informacions de serveis, agenda, convocatòries.., sense que en l’històric consti cap notícia sobre la gestió o la vida ciutadana.

S’han de presentar amb un titular intel•ligible, amb la data de la notícia i un text – d’extensió indeterminada – que conforma el cos de la mateixa.

Es recomana que siguin notícies curtes, concretes, amb uns continguts periodístics, evitant el llenguatge administratiu o tècnic, amb enllaços a documents de suport documental o altres recursos multimèdia o digitals, si s’escau; i que el seu contingut vagi acompanyat de declaracions o paràgrafs literals dels protagonistes de la informació, que se centrin, de preferent, en l’activitat municipal i local i se citi la font.

Es tindrà sempre en compte fer servir un llenguatge no sexista, que visibilitizi dones i homes en el text sempre que sigui possible. S’utilitzaran els neutres si el context ho requereix i no s’abusarà de les dobles formes.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Han d’estar ubicades a la pàgina d’inici, a l’espai Notícies o Actualitat. Si es troben en un altre espai del web cal que l’accés sigui fàcil.

 • Es compleix.

Actualitat

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Notes de premsa, rodes de premsa, actuacions dels grups de l’oposició o declaracions de membres de l’oposició sobre fets concrets de la gestió, de tramitacions en el Ple o esdeveniments destacables de caràcter ciutadà.

Les mocions presentades en els plens i el seu seguiment.

També es valida si el web conté un espai actiu i actualitzat amb opinió de tots els grups polítics i càrrecs electes no adscrits sobre temes d’interès local, amb enllaços a les seves xarxes socials i a les mocions presentades.

En definitiva es tracta d’atorgar el rol que li correspon a l’oposició en la seva funció de control de la gestió del govern sense fer partidisme.

La periodicitat estarà en funció de l’actualitat política i social.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició.

S’han de presentar amb un titular intel•ligible, amb la data de la notícia i un text – d’extensió indeterminada – que conforma el cos de la mateixa.

Es recomana que siguin notícies curtes, concretes, amb uns continguts periodístics, evitant el llenguatge administratiu o tècnic, amb enllaços a documents de suport documental o altres recursos multimèdia o digitals, si escau; i que el seu contingut vagi acompanyat de declaracions o paràgrafs literals dels protagonistes de la informació, que se centrin, de preferent, en l’activitat municipal i local i se citi la font.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la pàgina d’inici, a l’espai Notícies, Actualitat o denominació similar. Si es troben en un altre espai del web, com per exemple el dels grups polítics, cal que l’accés sigui fàcil.

 • Es compleix

Articles d’opinió grups polítics

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

La crònica periodística del Ple amb declaracions dels grups amb representació i càrrecs electes no adscrits

Informacions sobre acords, discrepàncies o desacords entre els grups polítics, entre govern i oposició per un tema concret a dilucidar en el Ple o en altres àmbits.

En definitiva es tracta de fer una informació d’actualitat que contingui el resum periodístic dels acords dels plens, en la data més propera del dia següent de la seva celebració, amb recursos i/o símbols gràfics que ajudin a la seva comprensió.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la pàgina d’inici, a l’espai Notícies, Actualitat o denominació similar. Si es troben en un altre espai del web, com per exemple, el del Ple, cal que l’accés sigui fàcil.

 • Es compleix.

Resum dels plens de l’Ajuntament

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Informació històrica sobre el municipi o territori. No es valida si només hi ha un esquema cronològic o un apartat de “Llocs d’interès” amb fotos i textos concisos sobre l’origen d’alguns edificis nobles. Recomanem una elaboració completa que permeti que la ciutadania pugui reconèixer les seves pròpies trajectòries vitals en el context de la història col•lectiva. També recomanem que es tingui en compte la utilitat que pot tenir pels diferents col•lectius socials, entre d’altres, els de l’escoles.

En el cas que aquesta informació es trobi ubicada al web sobre turisme será necessari que estigui ben vinculada des de l’espai Ciutat, Municipi, comarca o territori.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Municipi i/o ciutat, comarca o territori.

 • Es compleix.

Informació geogràfica i històrica de la vila de Tiana

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Informació sobre la realitat actual del municipi o del territori: demografia, activitat econòmica, social, cultural… dades bàsiques: nombre d’habitants, extensió, densitat de població, ubicació geogràfica… Recomanem que la informació sobre la societat estigui relacionada amb la informació històrica i estigui actualitzada.

També hauran de constar els equipamients públics amb les prestacions i les dades de contacte.

En el cas que aquesta informació es trobi ubicada a l’espai de turisme, cal vincularla correctament des de Municipi, ciutat, comarca o territori.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Municipi i/o ciutat, comarca o territori.

 • Es compleix.

El poble

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Agenda d’activitats municipals i ciutadanes amb l’històric d’almenys un any.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la pàgina d’inici, a l’espai propi d’Agenda

 • Es compleix.

Agenda cultural

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Dades de contacte de la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació, ja sigui un càrrec polític o tècnic: nom, cognoms, correu electrònic o telèfon. En els webs de les institucions que no disposen de gabinet de premsa, es valida si figura el nom i cognoms del càrrec electe, alcalde o alcaldessa, president o presidenta que té la responsabilitat de premsa o comunicació i una manera fàcil de contactar.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Comunicació, Actualitat, Premsa o Ajuntament, Consistori, l’Institució.

 • Es compleix

Sala de premsa

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

La relació d’entitats sense ànim de lucre, fundacions i associacions del municipi, amb almenys, els noms, adreces i altres dades de contacte de les entitats constituïdes i en actiu, amb la data d’actualització.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai específic de les entitats i /o Municipi.

 • Es compleix.

Entitats socials, culturals i esportives

 

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació dels diferents elements de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques… que permetin que la ciutadania manifesti les seves preferències sobre una actuació municipal o un tema d’actualitat d’interès local, comarcal, provincial. Ha de constar el calendari amb els períodes d’obertura i de tancament dels processos participatius.

Es recomana reorientar la informació i la visualització de les eines de participació ciutadana. Tendir a promoure consultes digitals i fer-ne difusió per àmbits

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Participació Ciutadana prioritàriament i també a la pàgina d’inici amb un banner

 • Es compleix.

Plataforma Participa 311

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació dels resultats obtinguts dels processos de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques… i el compromís de l’equip de govern de dur-los a terme.

Es recomana promoure el retorn dels resultats de la participació. La ciutadania ha de poder fer el seguiment de la realització de les propostes guanyadores en qualsevol consulta o procés participatiu.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Participació Ciutadana prioritàriament i també a la pàgina d’inici amb un banner

 • Es compleix.

Plataforma Participa 311

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació de l’execució dels resultats obtinguts dels processos de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques… i el compromís de l’equip de govern de dur-los a terme.

És a dir el retorn dels resultats de la participació, amb els terminis de realització i el pressupost. La ciutadania ha de poder fer el seguiment de la realització de les propostes guanyadores en qualsevol consulta o procés participatiu.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Participació Ciutadana prioritàriament i també a la pàgina d’inici amb un banner

 • Es compleix.

Plataforma Participa 311

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicació dels diferents ens de participació, consells, taules….

Es recomana que en aquesta informació constin dades com el nom, l’àmbit, les funcions, la composició i l’activitat que es realitza.

En cas que se n’hi hagin, s’informarà de manera clara.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Participació Ciutadana prioritàriament i també a la pàgina d’inici amb un banner

 • Es compleix.

Participació ciutadana

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Aquesta informació recull la Carta de Serveis aprovada pel Ple amb els compromisos adquirits en cada servei i el grau de compliment per part de la Institució. És important que constin els indicadors i instruments d’avaluació del compliment de compromisos, i els resultats de la seva avaluació amb la periodicitat que determini la pròpia Carta de Serveis. De manera preferent, convindria reflectir de quina manera els ciutadans i les ciutadanes han pogut participar en dita avaluació, i els resultats que se’n derivin.

Es recomana que l’espai de cada càrrec electe sigui el fil conductor per explicar les responsabilitats i els serveis que se’n deriven incloses les Cartes.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, La Institució o Portal de la Transparència. També pot trobar-se en altres espais com per exemple la pàgina d’inici, o al mateix espai on s’exposi el Catàleg de tots els Serveis.

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Eines per comunicar incidències a la via pública, queixes, suggeriments i/o felicitacions, amb la informació clara sobre el termini que té l’administració per resoldre.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Dues opcions:

Primera: formulari accessible a través d’un banner a la pàgina d’inici.

Segona: formulari en l’apartat Tràmits, que pot estar a la seu electrònica.

Ha de constar clarament que es pot fer un suggeriment o una queixa; no es valida si només es publica un contacte o una instància genèrica.

 • Es compleix.

Bústia

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Resultats com a mínim anuals sobre la gestió realitzada de les queixes que han arribat a la Institució, sempre que sigui posible en format reutilitzable.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Dues opcions:

Primera. Espai retiment de Comptes

Segona. Al mateix espai del formulari de queixes.

 • Es compleix.

Bústia

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

La Llei de transparència converteix el dret d’accés a la informació pública en un veritable dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a tota la informació, entesa en sentit ampli com aquella que ha estat elaborada per la mateixa Administració i també la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions. El dret d’accés és un dret que complementa l’accés a la informació que no es troba publicada en obert al web.

Es pot demanar a través d’un formulari de dret d’accés que ha d’estar visible i de fácil accés i ús. Només cal identificar-te vàlidament i no s’ha de justificar ni motivar perquè es demana aquesta informació.

Es pot sol•licitar per Internet emplenant el formulari de sol•licitud o presencialment.

Es recomana que vagi acompanyada d’un text explicatiu sobre el principi legal que ho fonamenta.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Transparència/Serveis i tràmits/sol•licitud d’accés a la informació pública

Es recomana que s’indiqui amb claredat des de la portada a l’espai Ajuntament i/o que estigui en un espai propi, ben nombrat.

 • Es compleix.

Accés a la informació pública

a. Informació, temática, contingut, comprensió i representació gràfica

Publicar l’informe anual o semestral amb el següent contingut:

El nombre de sol•licituds rebudes i la seva tipologia (Càrrecs electes, personal, estructura administrativa, contractes, subvencions, pla de govern, informació econòmica, gestió dels serveis, participació ciutadana… )

El nombre total de les resoltes i de les desestimades, amb la motivació, si és el cas. I el nombre de les pendents de resoldre, en format reutilitzable sempre que sigui possible.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Transparència/Serveis i tràmits/sol•licitud d’accés a la informació pública

Es recomana que s’indiqui amb claredat des de la portada a des de l’espai Ajuntament.

 • Es compleix

Accés a la informació pública

Skip to content