Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Habitatge > Regulació del preu dels lloguers

Tiana és un dels 140 municipis catalans declarats com a zona de mercat residencial tensionat.

A partir del març del 2024, el lloguer dels nous contractes que es facin a Tiana no podrà superar el preu del darrer contracte si ha estat vigent els últims cinc anys, un cop aplicat l’IPC. A més, quan es tracti d’un gran tenidor (persones físiques o jurídiques amb 5 immobles o més en propietat), el lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència del preu de lloguer.

L’índex per controlar el preu dels lloguers és una eina que permetrà estipular un rang d’un preu mínim i un preu màxim per a cada habitatge. El compliment d’aquest índex serà obligatori en tots aquells habitatges de grans tenidors de les zones declarades de mercat tensionat (com Tiana) i també afectarà els nous habitatges d’aquestes zones tensionades que entrin al mercat de lloguer després d’haver estat fora durant almenys cinc anys.

Un municipi declarat amb mercat d’habitatge tens és aquell que està en risc de no poder disposar d’habitatges de lloguer a un preu assequible per a tota la població. Tiana compleix els criteris fixats per la llei del dret a l’habitatge estatal per poder ser inclosa al llistat de municipis amb habitatge residencial tensionat. 

Per a la declaració d’una zona de mercat residencial tens, l’article 18.3 de la Llei 12/2023 exigeix el compliment d’alguns dels següents 4 requisits:

  • Que la càrrega mitjana del cost del lloguer (requisit 1) o de la hipoteca (requisit 2) al pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars.
  • Que el preu de lloguer (requisit 3) o compra (requisit 4) de l’habitatge hagi experimentat els 5 anys anteriors a la declaració com a àrea de mercat d’habitatge tensionat, un percentatge de creixement acumulat almenys 3 punts percentuals superior al percentatge de creixement acumulat de l’índex de preus de consum de la comunitat autònoma corresponent.

Tiana compleix 2 dels 4 requisits. En primer lloc, perquè el preu dels habitatges de compra ha augmentat els últims 5 anys més que no ho ha fer l’IPC. I, en segon lloc, perquè la càrrega mitjana del cost de la hipoteca més les despeses en subministraments bàsics se situa a Tiana en el 30,5% de la renda mitjana de les llars.

Requisits habitatge tens

Requisits habitatge tens

Requisits habitatge tens

En els 140 municipis a declarar com a zona de mercat residencial tensionat es considera gran tenidor la persona física o jurídica propietària de 5 o més immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats d’ús residencial, excloent garatges i trasters.

La Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge introdueix mesures de contenció de preus en la regulació dels contractes de lloguer d’habitatges. En una zona de mercat tensionat, la renda dels nous contractes de lloguer d’habitatges de grans tenidors no podrà excedir el límit màxim del preu aplicable segons el sistema d’índex de preus de referència.

Així mateix, en la zona de mercat residencial tensionat aquesta limitació també s’aplicarà als nous contractes de lloguer d’aquells habitatges que no haguessin tingut cap contracte d’arrendament vigent durant els darrers cinc anys.

A Catalunya, la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge ja establia l’obligatorietat per part de la Generalitat d’elaborar un índex de referència de preus de lloguer d’habitatges a partir de les dades que consten al Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes. Aquest índex de referència es pot consultar i utilitzar de manera oberta i pública accedint al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La nova llei estatal 12/2023 pel dret a l’habitatge ha establert un altre sistema de referència, que és el que preval, i que es pot consultar en aquesta pàgina.

El setembre de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2020 per la regulació del preu del lloguer que permet congelar i rebaixar el lloguer als municipis catalans amb el mercat tensionat. La llei pretén posar uns topalls màxims basats en l’índex de referència de preus del lloguer, que resulta de calcular la mitja entre els lloguers d’una zona determinada.

Aproximadament un any i mig després de la seva entrada en vigor, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals i nuls nombrosos elements de la norma, inclòs el mecanisme de control de rendes establert. El 26 de maig de 2023 va entrar en vigor la Llei d’àmbit estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge. La norma preveu la possibilitat que les administracions competents en matèria d’habitatge puguin declarar zones de mercat residencial tensionat, de manera que es recupera per via estatal la mesura de la llei catalana anul·lada pel TC.

La bretxa entre els ingressos de les llars i els preus de l’habitatge ha anat creixent ens les últimes dues dècades. Segons les dades de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, entre els anys 2000 i 2021 els ingressos mitjans de la població catalana van créixer només un 49,6%, mentre que el preu mitjà d’obra nova ho va fer un 154,8% (3,1 vegades més), el de la segona mà un 108,8% (2,2 vegades més), i el de lloguer un 98,9% (2 vegades més).

Segons dades d’Eurostat, Espanya s’ha situat com el país europeu on els llogaters han de destinar un percentatge més alt dels seus ingressos a cobrir el cost de l’habitatge, més del 30% del total d’ingressos disponibles de la llar. A Catalunya aquest percentatge s’enfila fins el 40%.

A Tiana, entre el 2016 i el 2022 el preu del lloguer ha augmentat un 12% i el de compra un 33% mentre que l’augment anual de renda mitjana per llar ho ha fet un 8%. La càrrega mitjana del cost de la hipoteca més les despeses en subministraments bàsics se situa a Tiana en el 30,5% de la renda mitjana de les llars. El preu dels habitatges de compra ha augmentat els últims 5 anys més que no ho ha fer l’IPC.

Evolució mitjana anual de la renda mensual del lloguer a Tiana
Evolució mitjana anual de la renda mensual del lloguer a Tiana
Evolució mitjana anual del preu d’habitatge de compra a Tiana
Evolució mitjana anual del preu d’habitatge de compravenda a Tiana
Evolució de la renda anual neta mitjana per llar a Tiana
Evolució de la renda anual neta mitjana per llar a Tiana

ÍNDEX DE PREUS DE LLOGUERS

L’índex de referència de preus de lloguer és un indicador estatal que ofereix un rang de valors de preus de lloguer d’habitatges, com a referència, a títol orientatiu, per a la fixació de la renda en els nous contractes de lloguer.

A les zones de mercat residencial tensionat, com és el cas de Tiana, el valor superior del rang marca el límit del preu de la renda als nous contractes de lloguer d’habitatge de grans tenidors, i també en tots els nous contractes de lloguer d’aquells habitatges que no hagin estat arrendats en els darrers cinc anys.

Sistema estatal de referència de preus de lloguer

Skip to content