Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Habitatge > Habitatge públic

Les polítiques d’habitatge assequible busquen donar accés a la ciutadania a un habitatge de qualitat per sota del preu de mercat.

Des del 1985, l’Ajuntament de Tiana ha promogut 477 habitatges de protecció oficial. El 14% dels habitatges de Tiana són de promoció pública, un 18% del quals de lloguer. Les polítiques d’habitatge assequible pretenen oferir als tianencs i tianenques vivenda de qualitat sota preu de mercat per garantir l’accés a un habitatge digne. El govern municipal treballa en un programa local d’habitatge per definir el full de ruta dels propers d’anys, donant prioritat al lloguer. Es treballa en una nova promoció amb l’IMPSOL. El parc públic inclou 2 habitatges d’emergència social per garantir que cap tianenc o tianenca no estigui sense llar.

Parc públic d’habitatge de lloguer

Can Gaietà

Promoció de 69 habitatges de lloguer de protecció oficial. La meitat dels nous llogaters accedeixen via Registre de Sol·licitants d’Habitatge. L’altra meitat, via informe de vulnerabilitat de Serveis Socials.

Vessants 2

Promoció de 17 habitatges de lloguer de protecció oficial. Cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge.

Per accedir a un Habitatge amb Protecció Oficial (HPO) és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya 

Una vegada inscrites, poden participar en els processos d’adjudicació aquelles persones sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió. 

PAS 1

Inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial (HPO).

T’has d’inscriure pel web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 1. Inscriure’s.
 2. Escollir l’opció A (nova sol·licitud).
 3. Omplir les dades.
 4. Omplir el formulari amb la unitat de convivència.
 5. Guardar.
 6. Imprimir i signar.
 7. Anotar el número d’expedient generat.

PAS 2

Demana cita prèvia a l’Ajuntament de Tiana  (Ho pots fer aquí).

Presenta la següent documentació:

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
 • Fotòcopies del DNI i NIE.
 • Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
 • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.) 

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar. Per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova. 

La llista d’accés als habitatges de la promoció de Can Gaietà és gestionada per la concessionària Visoren, amb la supervisió de l’Ajuntament de Tiana. 

Quan hi ha una baixa, es va alternant l’accés segons dos criteris:

 • Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (cal estar inscrit). L’adjudicatari ha de tenir menys de 35 anys o més de 65 i ha de fer almenys 3 anys que està empadronat a Tiana.
 • Famílies vulnerables, amb informe de Serveis Socials.

S’aplica un sistema cremallera. La meitat dels nous llogaters accedeixen via la llista del Registre de Sol·licitants, per ordre d’inscripció i, l’altra meitat, via informe de vulnerabilitat de Serveis Socials.

Consulta la llista actualitzada, segons l’ordre d’inscripció.

El 26 de maig de 2022 es va publicar la llista definitiva de persones admeses al procés de selecció per optar els habitatges de la zona de Vessants II, després del sorteig públic.

Quan hi ha una baixa, es recorre a la llista A. Si s’esgota la llista A, es recorrerà a la llista B. Si és un habitatge adaptat, es recorre a la llista C.

 • Llista A – Formada per aquelles unitats de convivència amb uns ingressos anuals inferiors a 32.000 euros.
 • Llista B – Formada per aquelles unitats de convivència amb uns ingressos anuals superiors a 32.000 euros. Aquesta llista té caràcter subsidiari i només hi tindran accés si un cop exhaurida la llista A queden habitatges per adjudicar.
 • Llista C – Persones que tinguin la condició legal de persona disminuïda amb mobilitat reduïda i necessitat d’habitatge adaptat. Per a aquesta llista s’assignen 2 habitatge de 2 dormitoris.

Consulta la llista definitiva

Promocions d’habitatge públic a Tiana

PromocióAnyNúm habitatgesVenda / lloguerOperador
Patronat fase 11985109VendaPatronat de l’habitatge
Patronat fase 2199317VendaPatronat de l’habitatge
El Carmelità199942VendaImpsol
Can Gaietà200116VendaImpsol
Camí del Mig200529VendaImpsol
Can Jordana200955VendaImpsol
Creu de Terme201260VendaHabitatge Entorn (CCOO)
Can Gaietà, 38–40201269LloguerVisoren
Vessants 2202162VendaFem Ciutat
Vessants 2202117LloguerFem Ciutat

INSCRIU–TE AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS 

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
 
És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments i pel registre de la Generalitat de Catalunya.
 

S’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió. La inscripció en el Registre té una vigència d’un any.

Skip to content