Search
Close this search box.
Inici > Acció de govern > Pla d’Actuació Municipal Tiana 2024–2027
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Tiana 2024-2027 és el document que recull el full de ruta del govern municipal i les línies prioritàries de l’actual mandat, estructurades en diversos eixos que es desenvolupen amb objectius i actuacions concretes i avaluables, tenint en compte els recursos que estan a l’abast de l’administració municipal per a la seva execució.

El PAM és la guia que defineix totes aquelles accions immediates i a mig i llarg termini que aquest govern desenvoluparà. En el cor del nostre Pla d’Acció Municipal resideix un ferm compromís amb la millora de la qualitat de vida del veïnat.

L’estructura i el contingut del PAM 2024-2027 reflecteixen el compromís del govern amb la ciutadania, buscant no només millorar la qualitat de vida dels tianencs i de les tianenques, sinó també implicar-los activament en el desenvolupament del municipi. És un document viu i flexible que s’ha d’adaptar a les noves circumstàncies i les noves necessitats que es puguin plantejar.

El PAM 2024-2027 vol ser un exemple de transparència, bon govern i compromís amb la ciutadania. Durant el mandat es durà a terme un seguiment sobre el desenvolupament de les propostes a través d’un sistema d’indicadors que permetrà mesurar el grau d’assoliment de cada una de les actuacions previstes. La definició d’aquest sistema d’indicadors per al seguiment i l’avaluació ha de proporcionar un retorn dels resultats obtinguts que sigui útil tant per a l’Ajuntament com per a la ciutadania.

Sumari

Introducció

Les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 van significar un canvi important en la representació de les diferents forces polítiques a l’Ajuntament. Això es va traduir en una configuració del Ple municipal que marca una nova etapa per al poble i que ha permès conformar després del ple d’investidura del passat 17 de juny de 2023 un nou govern.

El govern es va constituir en sessió plenària el dia 4 de juliol de 2023, moment en el qual es va aprovar el cartipàs municipal amb la delegació de funcions i organització interna per dur a terme de forma òptima i eficient el programa de govern i per encarar els reptes i les oportunitats que es presenten al llarg del mandat 2023-2027.

El cartipàs estructura el Govern Municipal. Aquesta organització es fa des de la premissa de la transversalitat de les polítiques públiques i el compromís del treball en equip, compartint el coneixement i la responsabilitat  de totes les decisions i actuacions sectorials.

Alhora, pel que fa al funcionament del dia a dia municipal, aquesta estructura de govern pretén fomentar el treball en equip de l’esfera política i dels equips tècnics i administratius, per tal d’implementar les accions proposades en aquest PAM. A més a més, aquesta mateixa estructura vol optimitzar el bon govern, la transparència i l’atenció de les necessitats d’interès general de Tiana.

Poble viu 

L’objectiu i la legitimitat del govern municipal per fer realitat el seu model de poble, el de Tiana com un poble viu, s’acompanya d’un tarannà implícit dels qui en formen part que es tradueix en actituds i compromisos: voluntat de diàleg, capacitat d’escoltar, adaptació al canvi, transparència i la promoció constant de la implicació ciutadana en els reptes comuns.

També amb un perspectiva orientada cap al futur, el Govern Municipal de Tiana, durant aquest mandat, assumeix el compromís fonamental de reforçar i incrementar les accions de participació ciutadana.

Aquesta aposta per involucrar els ciutadans en les decisions que afecten la vida del municipi es traduirà en la implementació de processos participatius i la consolidació d’espais de debat ciutadà, com ara els ja existents.

Espais de participació 

A Tiana, al 2024 comptem amb 7 espais de participació sectorials i amb 1 programa de participació transversal.

 • Consell Assessor d’Urbanisme
 • Consell d’Educació
 • Consell de Cultura
 • Consell d’Igualtat
 • Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Consell d’Infants i Adolescents
 • Consell de la Gent Gran
 • Pressupostos participatius

I es compta amb la possibilitat tant d’augmentar-ne el nombre com d’impulsar processos participatius específics per objectius. Un procés participatiu és una seqüència d’activitats participatives (per exemple, fer propostes, debatre-les i prioritzar-les) amb l’objectiu de definir i prendre una decisió sobre un tema específic.

El PAM

Estructura del PAM

El PAM 2024-2027 és l’eina integral i detallada que reflecteix la visió i els valors del nostre municipi i s’organitza en:

 • 4 eixos
 • 16 àmbits temàtics
 • 46 objectius
 • 221 actuacions

I es converteix en un compromís tangible estratègic per orientar el desenvolupament de Tiana cap a un futur més sostenible, inclusiu i equitatiu, contribuint de manera significativa a l’avanç global cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Eixos del PAM

L’estructura del PAM s’articula al voltant de quatre eixos estratègics, cada un d’ells amb una visió integral i un enfocament específic per abordar els reptes i les oportunitats que es presenten al municipi. L’assoliment de les actuacions es gestionarà i coordinarà des dels diferents àmbits municipals.

1. Poble educador.

Aquest eix se centra a fomentar una comunitat educadora al llarg de la vida, impulsant l’accés a l’educació, la pràctica artística i la cultura, amb l’objectiu de crear un teixit social creatiu i dinàmic. Es desplegaran un total de 52 actuacions, dels àmbits d’Educació, Cultura i Esports.

2. Poble per a tothom.

Aquest eix té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans, tot assegurant els drets socials, la igualtat d’oportunitats, l’accés a l’habitatge i la seguretat, així com  la salut i el benestar de tota la població en totes les etapes del seu cicle vital. Es desplegaran un total de 53 actuacions, dels àmbits de Drets socials, Habitatge, Igualtat, Joventut i Salut i Seguretat.

3. Poble verd.

Aquest eix aborda la sostenibilitat del municipi, promou l’ús responsable dels espais públics, fomenta una mobilitat sostenible i vetlla per la conservació del medi natural local. Es desplegaran un total de 68 actuacions, dels àmbits de Sostenibilitat, Espai públic, Mobilitat i Medi Natural.

4. Poble pròsper.

Aquest eix promou la vida comunitària i la participació ciutadana, impulsa l’activitat econòmica local i fomenta la transparència i l’eficiència de l’administració municipal. Es desplegaran un total de 48 actuacions, dels àmbits de Comunitat i participació, Economia i Bon govern.

Objectius i actuacions

En cada eix estratègic les actuacions s’agrupen d’acord amb els respectius àmbits del govern municipal que en són els primers responsables i, dins d’aquests àmbits, s’encapçala cada grup d’actuacions amb l’objectiu al qual es corresponen.

Aquests objectius, clarament definits, serveixen com a guia estratègica per a la implementació de les actuacions corresponents.

Operativament, les 221 actuacions estan enumerades de manera consecutiva, mentre que els objectius (sense numerar) les agrupen. Aquesta estructura pretén facilitar la comprensió i seguiment de les iniciatives a implementar, assegurant una gestió eficient i coherent del Pla d’Actuació Municipal.

El PAM s’acompanyarà d’un cronograma que avalui l’execució de cadascuna de les actuacions específiques que han de permetre assolir els objectius del mandat 2023–2027.

Poble educador
Poble verd
Poble per a tothom
Poble pròsper

Projectes destacats

A continuació es ressalten les actuacions més destacades que es volen dur a terme durant el mandat del 2024 al 2027. Es tracta d’actuacions que el govern local s’ha proposat assolir durant aquest mandat i que són estratègics en la definició del model de poble del futur.

Eixos estratègics

L’essència del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2024–2027 es desplega de manera detallada en el present apartat. Aquesta secció del document constitueix el fonament sobre el qual es construirà el desenvolupament local de Tiana en els propers anys. Mitjançant una organització ordenada per eixos, àmbits i objectius, aquesta secció defineix les accions concretes que guiaran les polítiques municipals, garantint una visió estratègica i integral.

Cada eix estratègic –Poble Educador, Poble per a Tothom, Poble Verd i Poble Pròsper– es presenta com una columna vertebral que agrupa les actuacions específiques destinades a potenciar aquells aspectes clau que defineixen l’esperit i la identitat de la vila. A través dels àmbits i objectius, es despleguen les  propostes d’actuació que, en conjunt, conformen el marc de referència per al desenvolupament del mandat.

Eix 1: Poble educador

El primer eix del PAM 2024–2027 situa l’educació com a columna vertebral del desenvolupament del municipi. Aquest eix abraça la diversitat d’oportunitats educatives, culturals i esportives per a tots els ciutadans. Les actuacions es desglossen amb la finalitat de garantir la igualtat d’accés a l’educació i el lliure desenvolupament de l’itinerari formatiu, fomentar la pràctica artística i esportiva, i construir una cultura popular dinàmica, entre d’altres.

Crear comunitat i compartir espais per aprendre uns dels altres durant tota la vida, crear vincles, generar benestar o fer del carrer un espai de trobada són objectius que van lligats a l’educació, l’esport o la cultura. Tres polítiques públiques que cal posar a l’abast de tothom i entrellaçar de manera tranversal.

1. Educació
Garantir la igualtat d’oportunitats educatives i d’atenció a la diversitat
ASSOLIMENT 43.8%

1. Dotar dels recursos necessaris els centres educatius de Tiana per tal que puguin afrontar l’atenció de tot l’alumnat. Assegurar el servei de menjador, llibres, sortides, material escolar i activitats escolars a tots els infants, amb un sistema d’ajuts transparent i equitatiu. Impulsar mesures de socialització de llibres i material escolar.

2. Crear el Fòrum de treballs de recerca de batxillerat per potenciar i reconèixer les activitats d’investigació que fa l’alumnat de l’institut.

3. Crear aules d’estudi en època d’exàmens.

4. Impulsar campanyes de sensibilització amb l’ajuda de les entitats i l’escola, en el marc del poble educador, per tal d’avançar cap a una ciutadania cada cop més conscient, solidària i compromesa amb les problemàtiques locals i internacionals.

Fer de Tiana un poble educador al llarg de la vida
ASSOLIMENT 26.3%

5. Apoderar el Consell d’Educació Municipal i el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents. Garantir el dret d’infants i joves a expressar la seva opinió i que sigui escoltada.

6. Incrementar el suport a l’escola d’adults Timó per garantir l’aprenentatge permanent i al llarg de la vida. Augmentar les beques per democratitzar-hi l’accés.

7. Posar en marxa l’Espai Famílies, un projecte d’acció comunitària amb activitats dirigides a tots els pares i mares del poble amb xerrades sobre temàtiques relacionades amb l’educació dels fills i filles.

8. Posar en marxa l’Espai Vincles, una ludoteca municipal, referent del joc educatiu i l’oci per a totes les edats. Un espai per compartir amb els veïns i veïnes de Tiana on es recuperin jocs i es potenciïn les noves tecnologies i les relacions humanes sense cap tipus d’exclusió. Impulsar programes intergeneracionals amb activitats compartides entre les escoles, el Consell d’Infants, el Consell d’Adolescents, l’escola d’adults, el casal de la gent gran o la residència d’avis.

9. Arranjar la Casa de la Delfina i concebre-la com un nou espai vinculat al poble educador. Un equipament polivalent per a cursos i tallers, per a l’Espai Famílies, l’Espai Vincles, el canguratge gratuït municipal i per donar servei a la Tiana Cuidadora.

10. Impulsar un projecte d’apoderament digital intergeneracional: joves i gent gran connectats per la tecnologia, amb col·laboració amb els centres educatius i les entitats.

11. Vincular l’observatori astronòmic al poble educador tot ampliant el pla d’activitats educadores.

12. Culminar i dotar de contingut el projecte d’agermanament amb la Tiana de Sardenya.

Democratitzar l’accés a la pràctica artística
ASSOLIMENT 3.3%

13. Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels infants i persones adultes a l’Escola Municipal de Música i Dansa i al futur Centre de les Arts de Tiana, mitjançant l’establiment de criteris d’accés condicionats a la renda i amb taxes justes.

14. Crear programes de pràctica musical en grup, mitjançant l’Escola Municipal de Música i Dansa, amb les escoles de primària, l’escola d’adults i les entitats.

15. Ampliar el suport a projectes de formació artística d’entitats del poble.

Vetllar pels drets bàsics dels infants, adolescents i joves
ASSOLIMENT 25%

16. Activar la comissió de convivència en el marc del Consell d’Educació Municipal.

17. Revisar els protocols dels centres escolars de prevenció, detecció i actuació en els diversos tipus de violència.

18. Desenvolupar programes educatius dirigits a la sensibilització sobre qualsevol tipus de discriminació, per raó de sexe, edat, gènere, procedència, religió o condició social. Impulsar activitats d’educació emocional i afectiva, per tal de treballar la cultura de la pau i la gestió positiva dels conflictes. Promoure l’educació per a la justícia global.

Donar suport a l’educació en el lleure i fer-la accessible a tots els infants i joves
ASSOLIMENT 43.8%

19. Recuperar el casal d’estiu municipal i promoure casals en altres èpoques de l’any.

20. Donar suport a les entitats de lleure educatiu en la difusió i el desenvolupament de les seves activitats, amb avantatges en l’accés i l’ús dels equipaments i els serveis públics.

21. Promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola donant suport a les associacions de famílies perquè organitzin activitats educatives extraescolars assequibles per a infants i adolescents.

22. Promoure un pla de jocs al pati de les escoles de Tiana basats en els jocs tradicionals catalans, que fomentin la cooperació.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

2. Cultura
Impulsar una cultura popular creativa, crítica i dinàmica que sigui pal de paller del poble educador i del poble viu
ASSOLIMENT 62.5%

23. Potenciar la programació estable, amb una oferta atractiva, equilibrada i singular, sota el paraigua de la marca Tiana Cultura. Augmentar la programació cultural infantil i familiar i millorar-ne la difusió. Ampliar la programació del cinema a la fresca. Incorporar Tiana al programa Liceu a la fresca. Potenciar el circ, recollint l’herència del Dia del Circ. Crear un programa estable d’exposicions i, oferir el poble per acollir actuacions de cicles i festivals metropolitans.

24. Consolidar el nou model de festa major i del conjunt del cicle festiu, apostant per la cultura tradicional i popular, en el marc del poble educador.

Crear un programa de residències culturals als equipaments municipals
ASSOLIMENT 25%

25. Promoure Tiana com a espai d’assaig per a companyies i joves creadors, incentivant la promoció del talent local. Facilitar l’activitat d’artistes i creadors locals, cedint-los espais municipals.

Crear el Centre de les Arts de Tiana
ASSOLIMENT 22%

26. Acabar les obres de rehabilitació dels centres culturals de Tiana. Convertir Can Riera, la sala d’exposicions i la sala Sant Jordi en espais culturals polivalents.

27. Promoure un Centre de les Arts de Tiana, ampliant l’Escola de Música i Dansa a noves disciplines com la pintura, la fotografia o el circ.

28. Dotar la Sala Albéniz de l’equipament necessari per convertir-la en un teatre municipal adaptat a les necessitats escèniques. Substituir la teulada de fibrociment de la Sala Albéniz per plaques solars, en el marc del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032.

29. Promoure el buc d’assaig de l’Escorxador com a espai d’assaig musical, connectat a l’Escola de Música i Dansa, dins el poble educador.

30. Mantenir l’ús de l’espai públic i els espais verds per a la creació artística. Dotar els parcs de la infraestructura elèctrica necessària per fer-hi cultura. Promoure l’art al carrer en col·laboració amb els artistes locals.

Promoure la lectura com a hàbit, font de plaer i d’aprenentatge
ASSOLIMENT 25%

31. Augmentar els recursos a la biblioteca municipal, en connexió amb el poble educador i la vila d’art i cultura. Augmentar la difusió de les activitats de la biblioteca municipal.

32. Impulsar el pla lector municipal, en el marc del projecte Tiana Llegim, obrint un procés de treball conjunt entre els diferents agents de la comunitat educativa que incideixen en la lectura.

Recuperar i divulgar el llegat dels artistes locals
ASSOLIMENT 16.3%

33. Divulgar l’obra i el pensament de Lola Anglada i seguir treballant amb la Diputació de Barcelona per complir amb la voluntat de la il·lustradora d’exposar la seva obra en un espai expositiu.

34. Impulsar l’Espai Àlvar a l’estudi on pintava Àlvar Suñol, com a espai obert destinat a l’art i la il·lustració, que pugui ajudar a formar nous artistes.

35. Preservar el llegat de Pau Riba com a músic i escriptor, patrimoni local i nacional.

36. Revisar el nomenclàtor del poble perquè sigui receptacle de la memòria històrica local, amb especial atenció als noms de dones.

Recuperar, conservar, difondre i posar en valor la memòria col·lectiva
ASSOLIMENT 17%

37. Completar el projecte de memòria oral amb nous documentals sobre la història de Tiana a partir de la memòria de la gent gran. Recuperar el receptari tradicional de Tiana.

38. Impulsar un nou pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana. Completar la recerca del patrimoni existent. Activar controls i inspeccions per tal que es preservi, s’investigui i se n’eviti la destrucció.

39. Impulsar convenis per preservar, ordenar, digitalitzar i divulgar, d’acord amb els hereus i hereves, fons locals com l’arxiu Carreras o l’arxiu de fotos Francesc Fernández, Frasquito.

40. Mantenir el programa de divulgació de la història del poble amb l’edició de publicacions i exposicions monogràfiques, dins el marc del poble educador.

41. Crear itineraris històrics a peu guiats per descobrir els racons del poble, el patrimoni i la seva història.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

3. Esports
Promoure la pràctica esportiva
ASSOLIMENT 30%

42. Crear el Consell Municipal de l’Esport, com a plataforma estable de participació i gestió compartida, que impliqui els clubs i entitats esportives en la definició del projecte esportiu del poble.

43. Donar suport i treballar amb les entitats i clubs esportius per promoure l’esport, cedint les instal·lacions municipals i els recursos necessaris. Ajudar els clubs amb el material esportiu que necessitin.

44. Seguir promovent l’esport femení, d’acord amb el Pla d’Igualtat de Gènere. Fomentar la salut i l’esportivitat als equipaments esportius.

45. Millorar les instal·lacions esportives, com el camp de futbol i el pavelló municipals. 

46. Reformar la pista de l’escola Tiziana i consolidar i ampliar la política de patis oberts per obrir els equipaments esportius de les escoles fora de l’horari escolar.

47. Impulsar una nova festa de l’esport, conjuntament amb els clubs esportius de Tiana, per tal de promocionar la pràctica esportiva i donar suport a les entitats.

48. Buscar un major rendiment econòmic del poliesportiu llogant la pista quan no es fa servir: als matins o durant el mes d’agost. Millorar el sistema actual de tramitació i fer-ne difusió.

Garantir la universalització de l’accés a l’esport
ASSOLIMENT 21.3%

49. Millorar la gestió de l’equipament, el servei d’accés i reserva d’entrades. Revisar el conveni amb Montgat per evitar situacions de sobreocupació. Ampliar la zona d’aparcament per a residents.

50. Revisar i garantir l’accessibilitat de les infraestructures esportives municipals.

51. Dissenyar un pla d’esport a l’espai públic per fomentar el lleure, el joc i l’esport a l’aire lliure per a tothom aprofitant l’entorn on vivim.

52. Ampliar les activitats esportives en grup o en família a l’aire lliure gratuïtes per a totes les edats, dinamitzades per personal preparat tècnicament i amb l’assessorament de professionals de la salut pública.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

Eix 2: Poble per a tothom

Aquest segon eix està centrat en la promoció i protecció dels drets bàsics. Engloba, en aquest sentit, una àmplia gamma d’actuacions per millorar els drets i llibertats de la ciutadania: l’envelliment digne, la protecció de la infància, l’accessibilitat, l’habitatge, l’equitat de gènere, la salut, la seguretat, les oportunitats educatives, laborals o d’emancipació i de participació dels joves.

L’objectiu de les polítiques que engloba (Drets Socials, Habitatge, Igualtat, Joventut, Infància, Salut i Seguretat) és el de protegir i defensar la qualitat de tots els serveis públics per poder garantir als tianencs i tianenques una vida digna. Fer-ho oferint uns serveis propis de qualitat i defensant els interessos de la gent de Tiana davant d’altres administracions.

4. Drets socials
Garantir un envelliment digne i actiu tot facilitant la participació de les persones grans a les diverses esferes del poble
ASSOLIMENT 25.7%

53. Implementar el projecte Tiana poble cuidador, una xarxa de suport ciutadana perquè les persones que pateixen soledat, que tenen una malaltia crònica o que es troben en el final de la vida se sentin cuidades i acompanyades.

54. Fer una diagnosi per detectar i ajudar aquelles persones grans que no tinguin cobertes les necessitats bàsiques socials i econòmiques. Establir un sistema de detecció de casos de vulnerabilitat per incorporar-los al circuit de prestacions.

55. Impulsar el programa “Dinem els dimecres al Casal”, amb menús setmanals per a la gent gran a un cost molt reduït per fomentar un envelliment actiu i la vida social.

56. Apoderar el Consell Municipal de la Gent Gran. Garantir el dret a participar de la gent gran i a implicar-se en les activitats del poble.

57. Ampliar el suport a la Llar de les Persones Grans per garantir que les persones convisquin en el seu entorn pròxim, reduint-ne l’aïllament.

58. Seguir treballant per una Residència i Centre de Dia més proper i més humà, vetllant per millorar la qualitat del servei i per la funció social. Treballar per ampliar les places públiques de la residència. Impulsar un nou model d’atenció a les famílies, més propera i oberta. Augmentar les activitats comunitàries. Apoderar les famílies dels residents.

59. Impulsar el programa Respir Familiar Municipal, amb places temporals gratuïtes a la residència per a famílies del poble.

Avançar cap a l’accessibilitat universal
ASSOLIMENT 25%

60. Desplegar el pla d’accessibilitat a la via pública i el transport dotant-lo de prou recursos per a anar reduint els carrers sense vorera o amb voreres de menys de 90 centímetres.

61. Impulsar polítiques i accions transversals per l’accessibilitat entre les àrees municipals.

62. Fomentar la contractació a l’Ajuntament de persones amb discapacitat, per complir el 2% establert per la Llei.

63. Garantir l’accessibilitat digital a totes les persones i, sobretot amb diversitat funcional.

64. Exigir un transport públic accessible, afavorint els desplaçaments a tots els veïns entre diverses zones del municipi de fort pendent, especialment per a gent gran i persones de mobilitat/comunicació severa i usuàries de cadira de rodes.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

5. Habitatge
Protegir els drets bàsics, amb un èmfasi especial al dret a un habitatge digne
ASSOLIMENT 10%

65. Enllestir una nova promoció d’habitatge de pisos de lloguer de protecció oficial a Tiana.

66. Impulsar nous models d’habitatge digne i assequible com l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o de cohousing (habitatge col·laboratiu) sènior per fomentar l’envelliment autònom i combatre la soledat.

67. Crear habitatge social destinat a col·lectius que no compleixin les condicions d’accés a l’habitatge de protecció oficial.

68. Oferir assessorament en drets energètics.

69. Ampliar els mitjans dels Serveis Socials per oferir una atenció social al poble que permeti millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, prevenint i atenent les necessitats.

70. Garantir el dret al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de l’habitatge. Defensar la llei 24/2015 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Ampliar els pisos d’emergència habitacional municipals i impulsar una estratègia local per evitar desnonaments per causes sobrevingudes.

71. Exigir més eines municipals i a les comunitats de propietaris per acabar amb l’abandonament d’immobles per part dels grans tenidors propietaris.

72. Impulsar un pla d’aprofitament alimentari, amb col·laboració amb entitats locals del tercer sector i el banc dels aliments. Garantir el dret a l’alimentació de tots els veïns i veïnes amb els ajuts pertinents.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

6. Igualtat
Garantir el principi d’equitat de gènere en totes les polítiques públiques
ASSOLIMENT 41.7%

73. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals i vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat de condicions que els homes en tots els àmbits de la vida pública i lluitar contra qualsevol discriminació. Promoure uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Incorporar l’avaluació sistemàticament de l’impacte de gènere de totes les intervencions.

74. Culminar Pla d’Igualtat de Gènere a Tiana (2019-2023) i elaborar el Pla d’Igualtat de Gènere a Tiana (2024-2028) en base a l’avaluació de la implementació del Pla anterior i amb el manteniment i millora de totes aquelles mesures ja implementades.

75. Coordinar els serveis d’atenció a les dones amb Serveis Socials i altres serveis supramunicipals d’atenció i ajudes.

76. Apoderar el Consell d’Igualtat perquè esdevingui un espai de participació real i vinculant i garantir la participació del moviment feminista en la definició de totes les polítiques.

77. Garantir la formació del personal municipal, als agents del cos de policia local i als integrants de les entitats del poble. Ampliar l’oferta de formació, debats i reflexions sobre feminismes, equitat, i noves masculinitats obertes a la ciutadania.

78. Fomentar les activitats amb canguratge per a permetre la participació de les persones cuidadores.

79. Vetllar per la cura de les dones i infants davant les violències masclistes amb l’activació de protocols d’actuació coordinadament amb tots els serveis municipals i la policia local. Impulsar cursos de formació especialitzada.

80. Oferir serveis d’informació, atenció i assessorament per a persones LGTBIQ a través dels serveis municipals, dins el marc del poble educador. Seguir fomentant el debat i la visualització de les persones LGBTIQ en els diversos àmbits de participació ciutadana (joventut, gent gran, salut…).

81. Impulsar campanyes de comunicació no sexista ni androcentrista i evitar la transmissió de missatges sexistes, masclistes i que fomentin estereotips de gènere i violència contra les dones en la publicitat dels serveis públics municipals.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

7. Joventut
Millorar les oportunitats educatives, laborals, d’emancipació i de participació del jovent
ASSOLIMENT 27.1%

82. Elaborar el nou Pla Local de Joventut de Tiana (2024-2028).

83. Facilitar als joves del poble eines i recursos per afavorir la complementarietat entre estudis i feina, amb la finalitat que puguin iniciar el seu procés d’emancipació. Facilitar assessorament per a la presa de decisions respecte al propi itinerari d’inserció laboral. Impulsar un pla d’acció específic per a l’atur juvenil amb polítiques actives d’ocupació.

84. Millorar la difusió i facilitar l’accés a plans com el de Garantia Juvenil.

85. Oferir informació, orientació i assessorament en matèria d’accés a l’habitatge.

86. Millorar la informació i l’assessorament juvenil sobre formació, orientació laboral, educació sexual, en contra de les discriminacions de drets racial.

87. Posar en marxa l’espai jove i casa d’entitats de Cals Frares, cogestionat amb les entitats del poble, que esdevingui un espai de referència per al jovent.

88. Donar suport a projectes impulsats per la joventut en l’àmbit de la cooperació internacional.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

8. Salut
Culminar el nou CAP de Tiana
ASSOLIMENT 25%

89. Fer el seguiment de la construcció del nou CAP a Tiana. Vetllar perquè el procés es faci de forma participada amb la ciutadania. 

Augmentar la promoció de la salut
ASSOLIMENT 60%

90. Enllestir la Diagnosi de salut comunitària i, a partir dels resultats, impulsar el Pla Municipal de Salut Pública.

91. Consolidar la coordinació entre les institucions que treballen en matèria de promoció de la salut a Tiana.

92. Promoure programes d’educació en la salut sexual i afectiva als centres escolars. Acostar-se als adolescents en la planificació de les polítiques de salut.

93. Treballar aspectes de millora de la salut com l’obesitat infantil, la dieta mediterrània a les escoles, l’activitat física o prevenir les drogoaddiccions.

94. Promoure actuacions i programes per tenir cura de la salut mental i el benestar emocional.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

9. Seguretat
Millorar la seguretat percebuda i reforçar el cos de la policia local
ASSOLIMENT

95. Seguir desplegant el model de policia de capçalera. Crear la figura de l’agent de proximitat.

96. Continuar amb l’estructuració del cos de la Policia Local per dotar-lo del nombre d’agents necessaris i millorar els processos de selecció.

97. Modernitzar els instruments i eines amb les quals treballa la nostra policia. Continuar amb la implementació i desplegament del centre control de les càmeres de videovigilància i gestió del trànsit, garantint–ne el bon ús. Estudiar l’ús de drons per evitar els robatoris a domicilis.

98. Desplegar el Pla Local de Seguretat i dotar-lo d’una eina efectiva de seguiment.

99. Impulsar el Consell Local de Seguretat Ciutadana, com a òrgan consultiu i assessor que pugui servir per a recollir les inquietuds ciutadanes.

100. Millorar la coordinació Policia Local-Mossos d’Esquadra. Augmentar les reunions de la mesa de coordinació operativa amb els Mossos i de la Junta Local de Seguretat.

101. Aprovar un protocol contra la violència masclista.

102. Aprovar el pla de Protecció Civil, DUPROCIM.

103. Incorporar la prevenció de la seguretat en la fase de disseny dels espais públics. Revisar la il·luminació de carrers i espais urbans.

104. Promoure la formació continuada dels agents per abordar problemàtiques concretes i establir estratègies en temptatives de robatoris amb força a habitatges, violències contra la gent gran, menors, dones o immigrants. Impulsar un protocol d’atenció a les víctimes dels robatoris a domicili.

105. Millorar la seguretat a les escoles fora d’horari escolar.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

Eix 3: Poble verd

Centrat en la creació d’un entorn urbà sostenible, aquest tercer eix aborda qüestions relacionades amb la mobilitat sostenible, la resiliència del municipi davant l’impacte del canvi climàtic, el foment de xarxes de producció i consum energètic sostenibles o l’ús cívic de l’espai públic.

Les actuacions,de les les àrees de Sostenibilitat i Medi natural,  tenen per objectius, des de l’impuls de l’economia verda i l’economia circular fins a l’opitimització dels parcs i de l’arbrat, passant per la reconnexió de Tiana amb el seu entorn natural

Pel que fa  a Mobilitat i Espai públic, a més de la cura pel mateniment o  la mobilitat sostenible, els altres objectius destacables són assegurar i millorar les connexions i la mobilitat, tan la interna del poble, com les connexions amb els municipis veïns i les xarxes de transport públic generals.

10. Sostenibilitat
Impulsar l’energia verda
ASSOLIMENT 21.4%

106. Treballar per assolir els objectius de l’Acord Verd europeu: una reducció de més del 55% de les emissions per a l’any 2030.

107. Executar el projecte d’una comunitat energètica municipal per fomentar l’autoconsum compartit i un accés assequible a l’energia renovable.

108. Seguir augmentant la instal·lació d’energia solar fotovoltaica en mode d’autoconsum als equipaments municipals. Instal·lar una caldera de biomassa al pavelló municipal per cobrir les necessitats d’aigua calenta i calefacció.

109. Millorar el sistema de climatització dels equipaments municipals per optimitzar-ne l’eficiència amb un gestor energètic i promoure la consciència energètica i la participació a les escoles. 

110. Completar progressivament la renovació de tots els sistemes d’enllumenat públic i dels edificis municipals per millorar l’eficiència energètica.

111. Fomentar l’estalvi energètic amb ajuts a la rehabilitació com les que hi ha vigents amb fons Next Generation.

112. Impulsar l’eficiència energètica en comerços i particulars. A través del projecte Llars verdes dur a terme tallers comunitaris d’eficiència energètica i per ajudar a reduir la factura elèctrica. Oferir assessorament i una auditoria energètica a mida a comerços i empreses. Augmentar les campanyes de sensibilització amb un nou impuls a la Setmana de l’Energia.

Promoure l’economia circular
ASSOLIMENT 25%

113. Ampliar la recollida selectiva porta a porta per augmentar la taxa de reciclatge, d’acord amb models on ja està funcionant, en el marc de la nova contracta de neteja i recollida de residus. Reenfocar la tecnologia del xip en la recollida selectiva: fer servir la informació que proporciona per premiar les famílies que més reciclin.

114. Crear la xarxa de comerços verds i fomentar el consum responsable amb l’aplicació de descomptes a les famílies que més reciclin.

115. Culminar el projecte de la Biblioteca de les Coses, com a projecte d’intercanvi i reutilització d’estris i eines. Promoure la producció de béns i serveis de manera sostenible, reduint-ne el consum, el temps, les fonts d’energia i els residus. Donar suport a projectes d’innovació social. Posar a disposició de persones i associacions, recursos per al desenvolupament d’iniciatives d’intercanvi i consum col·laboratiu.

116. Promoure la producció de compost amb les restes de les explotacions agrícoles, jardins particulars, centres escolars.

117. Estudiar la producció de carbó vegetal resultat de la poda i aclarida d’alzines, roures, bruc i arboç del terme municipal. Fomentar la creació d’una empresa o cooperativa de joves que ho puguin impulsar.

118. Avançar cap a l’administració electrònica i una progressiva reducció de l’ús del paper com a canal de difusió i informació de l’activitat municipal.

Una nova cultura de l’aigua
ASSOLIMENT 50%

119. Enllestir el pla municipal de l’ús de l’aigua amb l’objectiu de promoure la reutilització d’aigües i l’aprofitament d’aigua de l’aqüífer, en el context actual de sequera. Fomentar bones pràctiques d’ús d’aigua en l’àmbit domèstic, la xerojardineria i l’estalvi en piscines. Fomentar la instal·lació d’aparells reductors del consum d’aigua interior (aixetes, dutxes i inodors) i exterior (jardins i piscines).

120. Defensar l’aigua pública davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i explorar les vies de municipalització.

121. Revisar la xarxa de clavegueres i extremar els controls de qualitat de l’aigua.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

11. Transformació urbana
Connectar totes les tianes i omplir els carrers
ASSOLIMENT 16.7%

122. Millorar la connexió a peu i en bicicleta de Can Gaietà amb una passera al centre del poble.

123. Defensar el model de poble viu en el marc del desenvolupament del nou Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità.

124. Omplir el carrer de verd. El verd urbà ha de deixar de ser decoració per esdevenir infraestructura, aprofitant les escletxes de la trama urbana.

125. Reduir progressivament el cablejat aeri del poble i obligar a soterrar les noves instal·lacions.

126. Seguir impulsant la rehabilitació i millora de façanes amb ajuts de l’administració. Impulsar concursos i/o campanyes per incentivar les façanes boniques i els balcons florits.

127. Apoderar el Consell Assessor d’Urbanisme i convertir-lo en un organisme assessor efectiu.

Desenvolupar un pla especial d’arbrat viari
ASSOLIMENT 21.3%

128. Enllestir la diagnosi de l’estat de l’arbrat a Tiana. Fer el catàleg d’arbres d’interès local.

129. Augmentar els mitjans per fer possible la reposició, el control i el manteniment de l’arbrat i vegetació viària. Posar més flors al carrer, especialment plantes aromàtiques mediterrànies, com la farigola o l’espígol, i arbres fruiters de varietat floral.

130. Promoure activitats per la cura d’espècies autòctones amb la participació de les entitats, els centres educatius i la ciutadania.

131. Solucionar el problema amb les arrels dels pollancres de les Costes.

Fer els parcs de Tiana espais òptims per la vida dels tianencs de qualsevol edat
ASSOLIMENT 0%

132. Millorar el parc de l’Antic Camp de Futbol perquè sigui un espai de joc per als infants segur i pedagògic.

133. Millorar el cementiri municipal i el seu entorn.

134. Continuar creant nous espais perquè els gossos puguin passejar i socialitzar sense anar lligats, amb convivència amb el veïnat. Promoure una campanya de sensibilització per reduir els excrements de gossos. Recuperar les papereres i bosses pels excrements de gossos.

135. Modificar l’ordenança municipal per assegurar la preservació i la higiene als espais urbans i naturals.

Promoure l’ús cívic de l’espai públic
ASSOLIMENT 22.5%

136. Garantir el bon funcionament del servei de neteja de la via pública.

137. Fomentar acords ciutadans per garantir el descans necessari dels veïns. Aplicar estrictament la nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions.

138. Fomentar la inserció laboral juvenil i impulsar una brigada jove els estius, a través d’un pla d’ocupació, que arregli els desperfectes del mobiliari urbà, per fomentar la inserció laboral juvenil i el civisme.

139. Augmentar les campanyes de control de les colònies de gats al carrer, i també de rates i coloms.

140. Impulsar un pla de manteniment per garantir un bon estat dels equipaments, des dels edificis públics, les instal·lacions esportives i patis de les escoles públiques.

141. Elaborar i executar un pla d’actuacions de microurbanisme que, més enllà de les urgències i organitzat per barris i zones del poble, planifiqui i programi accions de connexions, millores i manteniment molt concretes: des d’il·luminació a ampliació de voreres, passant per connexions de carrers, actuacions e l’espai públic o el mobiliari urbà.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

12. Mobilitat
Fer que anar a peu sigui la millor opció i reduir l’ús del cotxe
ASSOLIMENT 12.8%

142. Augmentar els espais pacificats de trànsit amb prioritats per als vianants i la bicicleta. Enllestir la pacificació del carrer Matas fins al carrer Enric Borràs, consensuada amb el veïnat.

143. Guanyar espai per als vianants a l’avinguda Isaac Albéniz. Avaluar totes les opcions conjuntament amb la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana de Tiana 2023.

144. Millorar els camins verds a l’escola per afavorir-hi l’accés a peu, en un entorn saludable i segur, i per fomentar l’autonomia de l’alumnat. Estudiar la viabilitat d’un bicibús perquè els infants vagin de casa a l’escola amb bicicleta en grup, acompanyats per un adult.

145. Impulsar un transport col·lectiu a demanda intern amb vehicles de fins a 9 places, amb prioritat per a la gent gran, que ajudi a connectar totes les zones de Tiana,amb especial atenció a la Virreina.

146. Impulsar l’ús del cotxe compartit a través del web municipal.

147. Estudiar senyalitzar millor els aparcaments amb un sistema intel·ligent connectat amb una app.

148. Millorar el control de l’excés de velocitat dels cotxes i les motos per millorar la seguretat i per reduir el soroll.

149. Reordenar el trànsit i reduir els problemes de mobilitat a la Ciutadella.

150. Augmentar les zones d’aparcament per a residents.

Impulsar una mobilitat sostenible
ASSOLIMENT 15%

151. Crear més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

152. Anar substituint progressivament el parc de vehicles municipals per vehicles elèctrics.

153. Facilitar la connexió intermodal a l’estació de tren de Montgat en bicicleta. Fer avançar les negociacions amb Montgat per la connexió del carril bici per la Riera Sant Jordi fins a l’estació de Montgat per donar sortida al projecte actual.

154. Reclamar a l’AMB la implantació del bicing metropolità AMbici a Tiana.

Millorar la connexió i les freqüències de pas per entrar i sortir de Tiana en transport públic
ASSOLIMENT 25%

155. Vetllar perquè les noves rutes de busos de l’AMB compleixin amb la demanda de l’Ajuntament de Tiana d’una connexió ràpida amb bus a l’estació de Renfe de Montgat i el metro de Badalona, amb més freqüències de pas i una millor coordinació horària amb el tren.

156. Seguir reclamant un aparcament exclusiu i gratuït per als usuaris i usuàries de Renfe (park and ride) a l’estació de Montgat. Revisar el conveni actual pel qual els tianencs i tianenques han de pagar per aparcar.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

13. Medi natural
Reconnectar Tiana amb els seus espais naturals
ASSOLIMENT 20.5%

157. Protegir els espais verds de la serralada de Marina i la serralada Litoral. Senyalitzar l’accés a la serralada de Marina i la serralada Litoral. Senyalitzar i difondre rutes saludables pels espais naturals.

158. Impulsar l’elaboració d’un Pla d’Acció Local per la Biodiversitat.

159. Seguir treballant per recuperar i netejar les rieres de Tiana amb ajuts de l’ACA, respectant l’entorn i vertebrant millor els dos vessants.

160. Impulsar plans de reintroducció de fauna i flora autòctona.

161. Impulsar el voluntariat ambiental.

162. Crear un grup de treball format pel sector de la caça, la pagesia i personal tècnic de l’administració per controlar l’excés de senglars a partir de la gestió cinegètica.

163. Millorar el servei de control de plagues i ampliar les campanyes de conscienciació, amb especial atenció al mosquit tigre, la vespa asiàtica, la processionària i el morrut, evitant l’ús de plaguicides tòxics.

164. Facilitar l’establiment de ratpenats a les zones rurals. Inventariar i protegir les colònies existents. Crear nous punts de cria de gripau corredor, com a aliat en la lluita contra plagues agrícoles.

165. Fomentar la conservació i recuperació de fonts naturals pel terme municipal i assegurar que siguin accessibles per a la reproducció dels amfibis.

166. Localitzar, senyalitzar i segellar tots els pous o forats oberts del terme municipal per evitar accidents.

167. Seguir fent el manteniment del Camí de l’Alegria preservant-lo del formigó

Fer de la vinya i l’horta un motor econòmic i ecològic tot augmentant el suport a la pagesia local
ASSOLIMENT 33.8%

168. Augmentar el suport a la pagesia i als productors locals. Impulsar acords amb propietaris de terres, com la Cartoixa de Montalegre.

169. Culminar el Pla municipal de l’Horta i la Vinya per incentivar que els propietaris de vinyes abandonades les tornin a conrear o les lloguin a tercers. Crear un registre de terres en desús.

170. Seguir promovent el coneixement a fons la DO d’Alella, augmentar-ne l’oferta a les botigues i a les cartes dels restaurants i fomentar-ne la prescripció.

171. Ampliar els horts municipals i promoure l’agricultura ecològica a través de campanyes, cursos i incentius.

Promoure la gestió sostenible del bosc i la pastura extensiva per prevenir incendis forestals
ASSOLIMENT 25%

172. Liderar una cogestió forestal sostenible amb els propietaris dels boscos, en col·laboració amb altres administracions, per reduir el risc d’incendi.

173. Incentivar la recuperació de la ramaderia extensiva.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

Eix 4: Poble pròsper

El darrer eix se centra en la construcció d’una Tiana sòlida, pròspera i eficient. Un poble cooperatiu, solvent, innovador i dinàmic. Les polítiques comunitàries i de participació han de servir per posar en valor el compromís i promoure una ciutadania activa.  També cal iniciar una política de desenvolupament econòmic, inexistent fins avui, que generi riquesa i ocupació i impulsi el comerç local.  Igualment, és imprescindible posar al dia l’administració municipal, garantint una millor gestió dels recursos públics, eficiència,  transparència i un retiment de comptes a la ciutadania.

Les actuacions, liderades per als àmbits de Comunitat i participació, Economia, Bon Govern pretenen dotar Tiana de la fortalesa necessària per desenvolupar tot potencial que puguin tenir el seu capital social i humà, les oportunitats econòmiques i una administració més eficient.

14. Comunitat i participació
Fer poble: augmentar el suport de les entitats
ASSOLIMENT 0%

174. Impulsar un nou model de cogestió social i cultural entre el teixit associatiu i l’Ajuntament, a partir del diàleg i el treball conjunt per augmentar el benefici social. Promoure una xarxa o Consell d’Entitats amb representació de cada entitat del poble, que faciliti l’autogestió, la comunicació amb l’Ajuntament, i que fomenti la cooperació i la coordinació entre les diferents entitats.

175. Fomentar l’associacionisme veïnal i reforçar les organitzacions ja existents com a espais essencials de participació, comunitat i acollida.

Dinamitzar la catequística i repensar el Casal
ASSOLIMENT 30%

176. Reclamar l’ús a ple dret de la Catequística per reformar l’edifici perquè esdevingui un equipament destinat a les entitats i la cultura del poble, obert a tothom, actiu i segur.

177. Convertir el Casal en un espai de cultura i punt de trobada de la Tiana viva. Reformar-ne les instal·lacions del Casal.

Enfortir la participació perquè tingui una incidència real sobre l’agenda i els programes de govern
ASSOLIMENT 0%

178. Impulsar la constitució del Consell de la Vila, amb l’objectiu de debatre, assessorar, proposar estudis, fer propostes sobre els grans temes del poble i pensar Tiana a llarg termini.

Enfortir el català com a vehicle de la cohesió social
ASSOLIMENT 25%

179. Engegar un pla d’accions i polítiques que tinguin per objectiu assegurar la possibilitat d’una vida plenament en català a Tiana, el foment de la llengua catalana per a nous parlants tot assumint que el català és el vehicle per a la cohesió social i la dinamització d’activitats de presa de consciència dels drets lingüístics.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

15. Economia
Afavorir el desenvolupament local i el foment de l’ocupació
ASSOLIMENT 20%

180. Atraure talent. Fer de Tiana un espai atractiu com a viver i laboratori de projectes emergents.

181. Culminar la planificació del campus Montalegre per a empreses no contaminants a tocar de la B-500, prop el Camí dels Francesos.

182. Estudiar la implantació de moneda local digital per dinamitzar el comerç.

183. Reforçar l’assessorament a persones emprenedores i empreses i el suport a l’ocupació, la formació i el reciclatge professional. Millorar la coordinació amb el Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de Montgat.

184. Ajudar a la innovació per a les persones que treballen en el comerç i l’emprenedoria.

185. Fomentar la cogestió entre l’Ajuntament, comerç i empreses de serveis per dinamitzar l’economia local. Apostar per nous models de treball en xarxa i per l’economia circular, social i solidària. Millorar la coordinació amb els comerciants del poble, associats i no associats, amb una Taula de comerç, amb reunions de treball periòdiques.

Desenvolupar el pla estratègic de comerç
ASSOLIMENT 30%

186. Obrir més locals comercials de titularitat municipal per afavorir la varietat comercial. Fer nous locals als baixos de l’antic edifici de correus, al costat de la plaça dels Peixos.

187. Crear 75 places d’aparcament al centre del poble per reactivar l’activitat comercial.

188. Aprovar incentius fiscals per afavorir que propietaris del centre del poble destinin immobles a locals comercials.

189. Promoure dies de comerç al carrer. Donar suport a la fira Dissabtes de prop.

190. Engegar noves campanyes de promoció i fidelització, conjuntament amb els comerciants.

191. Fer un estudi de viabilitat d’un mercat municipal gastronòmic al centre del poble amb parades combinades amb servei de degustació.

192. Revisar la política de compres de l’Ajuntament i donar prioritat en l’abastament municipal als comerços, serveis i productors locals. Enfortir els criteris de compra verda de l’Ajuntament. Aplicar criteris d’estalvi energètic en les compres municipals.

Projectar Tiana com un poble amb restaurants i vins excel·lents
ASSOLIMENT

193. Enllestir el pla de creació de productes turístics sostenibles que ajudin a dinamitzar l’economia local i a donar a conèixer el patrimoni històric i natural, la cultura al carrer, l’oferta gastronòmica i els vins de la DO Alella.

194. Crear sinergies entre els professionals que es dediquen al món de la restauració, de la producció local i empreses de serveis, i donar visibilitat a la cuina local. 

195. Promoure un espai destinat a la gastronomia i el vi al centre del poble, amb una cuina per fer-hi tallers oberts i per promocionar el comerç local, l’alimentació saludable, el producte de proximitat i el tast de vins i caves.

196. Fer del Tast Tiana un espai innovador continuat. Consolidar-lo com un esdeveniment anual de referència per promocionar la gastronomia i el vi locals.

197. Augmentar el suport als pagesos i productors locals potenciant el producte de proximitat en els bars de concessió municipal, en els menús escolars i de la residència d’avis, en els actes organitzats per l’Ajuntament i en l’oferta gastronòmica del Tast Tiana.

198. Reformular el plec de condicions del Casal per tal que l’oferta de restauració ha d’apostar pel producte local, a preus assequibles, a partir d’un model gastronòmic popular i de qualitat.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

16. Bon govern
Fomentar el diàleg polític i enfortir els drets democràtics
ASSOLIMENT 41.7%

199. Impulsar una nova cultura democràtica per prevenir la corrupció i recuperar la confiança de la ciutadania en la política i les institucions donant compliment al Codi Ètic de l’Ajuntament de Tiana i impulsant la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

200. Recuperar el Síndic/a de Greuges Municipal.

201. Actualitzar el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana.

Governar de manera eficaç i eficient
ASSOLIMENT 39.3%

202. Seguir reformant les estructures municipals i els circuits de presa, execució i avaluació de les decisions.

203. Revisar les ordenances municipals per establir un sistema de tarifació social que s’ajusti a la renda i les circumstàncies de cada família. Millorar la comunicació per difondre millor tots els ajuts i desgravacions fiscals de l’Ajuntament i de la resta d’administracions supramunicipals.

204. Promoure el pressupost base zero com a metodologia pressupostària per racionalitzar la despesa.

205. Millorar el control i el seguiment dels contractes dels serveis municipals externalitzats.

206. Aprovar el Pla d’Actuació Municipal i fer un seguiment permanent sobre el grau de compliment.

207. Apoderar els treballadors i treballadores municipals amb una política adequada de planificació i gestió de recursos humans: qualificació, formació i motivació. Fer l’estudi organitzatiu de l’Ajuntament per poder aprovar la Relació de Llocs de Treball. Enllestir el procés d’estabilització de l’ocupació temporal dels treballadors públics.

208. Continuar enfortint els vincles amb el poble veí de Montgat, amb el qual ens uneix una història comuna, 90 anys després de la segregació, buscant noves vies de col·laboració i mancomunació de serveis.

Culminar la transformació digital de l’Ajuntament
ASSOLIMENT 62.5%

209. Seguir desplegant la implantació de l’Oficina Virtual de Tràmits.

210. Posar en marxa el Panell d’indicadors de les polítiques municipals de Tiana per avançar cap a un model de gestió per resultats, amb un ús ètic, transparent i reutilitzable de les dades.

211. Millorar el portal de transparència del web municipal, amb una informació permanent, actualitzada, comprensible, traçable i reutilitzable. Posar en marxa el visor de pressupostos i contractes per saber en què es gasta el pressupost.

212. Seguir incorporant la tecnologia per fer un poble més saludable i sostenible, amb una gestió de la mobilitat i la seguretat intel·ligent.

213. Administrar les dades de caràcter personal seguint estrictes criteris de seguretat i complint la llei europea de protecció de dades (GDPR).

214. Promoure espais de connexió i ús tecnològic gratuïts. Afavorir les xarxes comunals i obertes.

Consolidar la local-ràdio Tiana com a mitjà de comunicació plural i amb vocació de servei públic
ASSOLIMENT 58.3%

215. Crear el Consell de Mitjans de Comunicació.

216. Culminar el procés de transformació digital multiplataforma de Ràdio Tiana i La Local.

217. Vincular Ràdio Tiana a les escoles i l’institut amb projectes educatius.

Apropar més l’Ajuntament a la ciutadania
ASSOLIMENT 40%

218. Culminar el procés de reforma de l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal per acostar l’Ajuntament al poble i facilitar els tràmits.

219. Fer una avaluació del temps de resposta de l’Ajuntament i del grau de satisfacció de la ciutadania davant les consultes i les instàncies registrades a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

220. Crear el kit Benvingut, benvinguda a Tiana per a les noves famílies que s’empadronin a Tiana (o per a les que hi viuen i no en coneixen tots els serveis).

221. Avançar cap a uns pressupostos participatius implicant la ciutadania a partir de la tasca dels consells sectorials.

Seguiment general de l’àmbit temàtic al portal Participa Tiana.

Seguiment

El Pla d’Actuació Municipal 2023-2027 de Tiana estableix un sistema de seguiment de l’execució de cada actuació planificada. Aquest sistema es basa en una detallada matriu d’indicadors que permetrà mesurar el progrés i l’assoliment de les actuacions i objectius estratègics de manera precisa. Els resultats del seguiment s’actualitzaran de forma periòdica i es publicaran al web de l’Ajuntament a través d’una eina de visualització de dades, amb l’objectiu de fomentar la transparència i la rendició de comptes envers la ciutadania.

Per altra banda, aquesta anàlisi quantitativa, que permetrà veure amb dades objectives el grau de desenvolupament de les actuacions compromeses en aquest Pla, es desenvoluparà amb un seguiment participat, mitjançant el qual es convidarà als veïns i veïnes de Tiana a debatre sobre el desenvolupament del PAM, però també sobre aquells elements que caldria actualitzar o incorporar. De manera específica, es preveu la realització d’un mínim de tres trobades de debat, una primera que es durà a terme durant l’inici del període de vigència del PAM, una segona durant la meitat del seu desplegament, i una tercera de valoració final de l’actual document.

El seguiment no només ha de ser una eina de control sobre l’estat de les actuacions previstes i de rendició de comptes, sinó també una oportunitat per enfortir els vincles entre l’administració local i la ciutadania, generant espais d’interacció, coordinació, detecció de necessitats i desenvolupament compartit de les polítiques públiques de Tiana. S’elaborarà un cronograma de totes les actuacions per semestres, fins al maig del 2027.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Amb una adhesió a l’Agenda 2030, el PAM abraça iniciatives que aborden el canvi climàtic i fomenta polítiques d’estalvi d’aigua i energia. Amb aquest enfocament, mirem als ulls a les amenaces climàtiques i definim mesures i accions per a preservar el nostre entorn per les generacions futures, construint un futur sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per al nostre poble, la vitalitat econòmica local és una prioritat. Aquest PAM impulsa polítiques econòmiques orientades a reforçar el teixit productiu local i fomenta pràctiques de fiscalitat responsables, tot continuant avançant cap a una administració local fent-la més propera i més accessible a tota la ciutadania. Per tant, creant oportunitats i consolidant la proximitat amb els i les ciutadanes.

Tiana: Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Agenda 2030 de Nacions Unides, aprovada per l’ONU el setembre de 2015, estableix un full de ruta global, basat en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per aconseguir una societat capaç d’oferir una vida pròspera i en pau per a tothom, sense malmetre el planeta ni les oportunitats de les generacions presents i futures.

L’Ajuntament de Tiana expressa el seu compromís amb l’Agenda 2030, amb l’objectiu d’integrar els ODS en el teixit estratègic de l’acció municipal. En coherència amb aquesta visió, les actuacions del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Tiana 2024–2027 estan alineades amb aquests ODS, representant un compromís palpable per abordar els reptes globals i contribuir a la construcció d’una comunitat més sostenible.

Ves al contingut