Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Urbanisme > Ajuts habitatge > Subvencions per a millorar l’eficiència energètica

Línia d’ajuts europeus a la millora energètica per la rehabilitació d’habitatges unifamiliars o a edificis plurifamiliars.

Per a poder acollir-se aquest programa, l’habitatge ha d’estar situat a Tiana. La quantitat de la subvenció és del 40% del cost de l’actuació, amb un topall màxim de 3.000 €. El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. 

Els ajuts inclouen, entre d’altres, actuacions d’aïllament de finestres, sostres i façanes, o canvi d’aparells de climatització d’energies fòssils a renovables, plaques solars. Poden ser complementats amb intervencions de millora de l’accessibilitat. Un dels objectius, a part de l’eficiència energètica, és reduir el cost de les factures d’energia i fer-nos menys dependents de l’energia fòssil, per augmentar el valor de l’habitatge i per millorar en sostenibilitat. Més informació al web del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Quines actuacions se subvencionen?

 • Seran actuacions subvencionables per aquest programa aquelles en les que s’assoleixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable de com a mínim un 30%.
 • Així mateix, es consideraran subvencionables les actuacions de modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica per a adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire, quan pertoqui, establerts a les taules 3.1.1.a–HE1 i 3.1.3.a–HE1, del Document Bàsic DB HE d’Estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació.
 • Honoraris professionals, cost de la redacció del projecte, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, degudament justificats.
 • No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. En canvi, l’IVA podrà ser considerat elegible sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.
 • D’acord amb l’article 3 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d’octubre), no seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil.

Quins requisits s’han de complir?

 • Els habitatges objecte d’actuació han de complir els requisits establerts a l’article 42 de les bases reguladores i en concret han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l’ajut.
 • Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l’execució de les obres.

Quines passes s’han de seguir?

 • La modalitat de tramitació pot ser presencial o per mitjà electrònic. La tramitació de l’ajut serà tot els dimarts, matí i tarda. Abans cal demanar cita prèvia.

Qui pot beneficiar-se dels ajuts?

 1. Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.

Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?

 1. El destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l’agent o gestor de rehabilitació.

Quin és el termini de presentació?

 1. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia en data 2 de maig de 2022 i finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs. Les actuacions han d’estar finalitzades en data 30 de juny de 2026, inclòs.
  Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

Calendari 

Convocatòria: Fins al 30 de juny de l’any 2026

Ves al contingut