Search
Close this search box.
Inici > Serveis > Urbanisme > Instal·lar plaques fotovoltaiques

L’Ajuntament de Tiana ofereix bonificacions fiscals per a la instal·lació voluntària de generació fotovoltaica d’autoconsum.

L’autoconsum energètic genera beneficis econòmics i ambientals en la lluita contra el canvi climàtic a través de la producció d’energies netes. A més, suposa un estalvi energètic i econòmic per al consumidor. L’Ajuntament de Tiana ofereix bonificacions en l’IBI i en l’impost sobre construccions ICIO per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Bonificació de l’impost de construccions

Comunicació prèvia d’instal·lació de plaques solars

Per a instal·lar plaques fotovoltaiques a casa teva cal fer abans a l’Ajuntament la comunicació prèvia de la instal·lació o remodelació de sistemes d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica en habitatges.

Les comunicacions prèvies d’obres estan subjectes a la taxa corresponent i a l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO). La instal·lació permet una bonificació del 90% en l’ICIO, que haurà de sol·licitar-se en el mateix moment que es presenta l’autoliquidació d’aquest impost davant l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Bonificació de l’IBI

Actualment, el descompte en l’IBI és del 30% per a un màxim de cinc anys.

L’ordenança reguladora de l’IBI estableix una reducció del 30% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles als immobles on s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, només per aquells casos que no restin obligats per normativa supramunicipal a la seva instal·lació.

  • L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a què les instal·lacions estiguin en funcionament i les que siguin per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració competent.
  • La bonificació s’aplicarà des del període impositiu següent un cop obtinguda l’homologació per a la producció de calor o d’energia elèctrica sense que, en cap cas, pugui excedir de cinc períodes impositius o que la suma de les bonificacions concedides per aquests motius siguin superiors al 50% del cost de la instal·lació que figura a la llicència d’obres.
Què cal fer per sol·licitar la bonificació

La bonificació s’haurà de sol·licitar directament davant l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació.

Cal presentar el document amb la sol·licitud formal degudament emplenada que us podeu descarregar en l’enllaç de sota.

Tràmit online 

Es pot presentar la documentació online via el registre electrònic.

Tràmit presencial

Es pot lliurar la documentació presencialment a l’oficina de l’ORGT demanant cita prèvia.

Documentació que cal presentar

A banda de la sol·licitud formal, cal presentar la següent documentació:

  • Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació, o en el seu defecte, comunicació prèvia d’obres presentat davant l’Ajuntament.
  • Cèdula d’habitabilitat en vigor en el moment de la sol·licitud. (No la sol·licitud, sinó el document final).
  • Estar al corrent del pagament de l’IBI.
  • Factura o factures de la instal·lació.

Per a instal·lacions solars d’aprofitament elèctric:

  • Fotocòpia del Document acreditatiu d’acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya d’una instal·lació generadora. (No la sol·licitud, sinó el document final).
  • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió. (No la sol·licitud, sinó el document final).

Per a instal·lacions solars d’aprofitament d’aigua calernta sanitària:

  • Certificat que els col·lectors inclosos als sistemes de producció de calor disposen de la corresponent homologació per l’administració competent.

Tota sol·licitud s’haurà de fer per a un únic immoble. En cas d’instal·lació en una comunitat de propietaris, caldrà aportar les certificacions per a cadascun dels immobles que es vulguin acollir a la bonificació i fer un tràmit per a cada immoble.

En el cas d’instal·lacions col·lectives, caldrà l’aportació de l’acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.

Normativa

Subvencions per a millorar l’eficiència energètica

Línia d’ajuts europeus a la millora energètica per la rehabilitació d’habitatges unifamiliars o a edificis plurifamiliars.

Per a poder acollir-se aquest programa, l’habitatge ha d’estar situat a Tiana. La quantitat de la subvenció és del 40% del cost de l’actuació, amb un topall màxim de 3.000 €. El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

Els ajuts inclouen, entre d’altres, actuacions d’aïllament de finestres, sostres i façanes, o canvi d’aparells de climatització d’energies fòssils a renovables, plaques solars. Poden ser complementats amb intervencions de millora de l’accessibilitat. Un dels objectius, a part de l’eficiència energètica, és reduir el cost de les factures d’energia i fer-nos menys dependents de l’energia fòssil, per augmentar el valor de l’habitatge i per millorar en sostenibilitat.

El pas cap a l’energia verda

L’autoconsum facilita que la ciutadania i les empreses puguin generar i gestionar electricitat renovable, avançant cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana.

Ves al contingut