Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > El pressupost 2024 reactiva els projectes pendents i garanteix la sostenibiliat econòmica de l’Ajuntament de Tiana
Pressupost Ajuntament de Tiana 2024

El projecte de Pressupost 2024 de l’Ajuntament de Tiana presenta uns comptes equilibrats de 12,5 milions d’euros, dels quals 1,4 milions son inversions. Els comptes tenen una clara vocació social i comunitària, i també s’aposta per la seguretat, l’economia local, l’educació, l’esport i la cultura.

Les despeses en seguretat i mobilitat ciutadana suposen prop del 14% sobre el total, el benestar comunitari (que inclou la neteja dels carrers i la gestió de residus), un 12%; l’educació, també un 12%, i l’habitatge i l’urbanisme, un 9%.

Tal com s’explica en la memòria d’alcaldia del Pressupost 2024, els comptes tenen 4 prioritats:

  1. Millorar la qualitat de vida dels tianencs i tianenques, garantint i millorant els serveis públics.
  2. Preservar el model de poble.
  3. Reactivar econòmicament i comunitàriament el poble, acabant projectes congelats de fa anys
  4. Assegurar la sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament.

 

 

Inversions en clau de futur

S'han previst prop d'1,4 milions d'euros en inversions, entre les quals destaquen una zona d'aparcaments a Can Matas, la zona de vianants del centre, l'acabament de Can Riera i la Casa de la Delfina com a equipaments culturals i educatius o l'adaptació de la piscina d'estiu al canvi climàtic, amb la substitució de la gespa actual per gespa artificial. També es preveuen inversions a Les Costes i els Vessants.

Les inversions es poden classificar en 5 grups.

Pacificació i aparcament: Es pressuposta l’execució del projecte de pacificació del centre aprovat en el mandat 2011-2015. També s’executa un primer aparcament a la zona de Can Matas, a tocar de la zona comercial del nucli antic.

Via pública: Es pressuposta l’arranjament dels carrers de Les Costes provocat per les arrels dels pollancres. També es preveu l’arranjament de l’entorn dels locals de la casa d’entitats de Cals Frares.

Piscina d’estiu i equipaments esportius: Es pressuposta l’adaptació de la piscina d’estiu a la situació de sequera, en el marc de l’emergència climàtica. També hi ha previstes inversions de millora de la resta d’instal·lacions esportives.

Educació i Cultura: S’aposta per enllestir equipaments començats i encara no acabats com Can Riera com a equipament cultural i la Casa de la Delfina com a espai de trobada de famílies i entitats en el marc del poble educador. També hi ha previstes inversions a la biblioteca.

Economia local: Es rehabilita l’antic edifici de Correus situat al centre del poble. S’hi farà un local comercial als baixos.

 

 

Les inversions estan pensades amb una visió de mandat, d'acord amb el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023–2027, que l'equip de govern està elaborant, i expliquen l'augment del pressupost en 1,7 milions d'euros respecte el pressupost inicial del 2023. Gairebé totes les inversions es financen amb els dos plans de finançament de la Diputació de Barcelona: el Programa de Crèdit Local i la Caixa de Crèdit, que subvencionen els interessos del préstec.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El pressupost s'ha elaborat d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en el marc de l'Agenda 2030 de l'ONU. El reforç de Serveis Socials, el Pla de salut comunitària, la xarxa Tiana, poble cuidador, les polítiques d'envelliment actiu, com el menú un dia a la setmana a 10 euros per a persones grans, inclòs a la licitació de la concessió del bar restaurant del Casal; el projecte Escolta Jove, les polítiques de suport a les famílies, els plans de transició energètica i d'adaptació al canvi climàtic, el pla de l'horta i la vinya o les inversions previstes en educació i esports connecten amb els 17 ODS. Una de les partides que més creix és la de polítiques d'Igualtat, per donar continuïtat a les polítiques desenvolupades fins ara. El PAM en elaboració permetrà fer un càlcul numèric amb visió de crisi climàtica i amb visió de gènere.

 

Tiana: Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

Sostenibilitat econòmica de l'Ajuntament

La Diputació de Barcelona ha anat advertint en reiterats informes que l'Ajuntament de Tiana té una dependència molt alta d'impostos volàtils com el de construccions (ICIO) o el de la plusvàlua. Des del 2016, la despesa de serveis ha crescut a un ritme mitjà del 3,6% anual, mentre que els ingressos vinculats als serveis baixaven un 0,5%. En paral·lel, els ingressos de finançament bàsic estable (tributs amb padrons fiscals i transferències no condicionades) només creixia a una mitjana del 0,9% anual. Els últims anys s’ha registrat una disminució de l’estalvi anual (sense considerar els ingressos volàtils) generat del 20% al 3%.

Els projecte, segons l'equip de govern, fa un exercici de "responsabilitat" i preveu equiparar l'IBI als municipis de l'entorn. La reducció de la previsió d’ingressos de l’impost de la plusvàlua (per les sentències del TC) i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (perquè Tiana ha deixat de créixer) es veu compensat per un ajust de l’Impost sobre béns immobles (IBI). El tipus de gravamen dels béns urbans se situa en el 0,671%, en línia de municipis de l’entorn. Tiana té un dels IBIs més baixos del Maresme. L'últim augment real del l'IBI es va fer l'any 2005.

L'ajust de l'IBI es veu compensat per un augment dels ajuts a l'habitatge. La partida creix fins als 65.000 euros per ajudar al pagament de l'impost a aquelles famílies amb dificultats.

 

 

 

L'estructura d'ingressos protegeix el model de poble

Tiana ha depès les últimes dècades de la construcció per finançar els serveis municipals. Però s'ha entrat en un nou paradigma. El govern municipal creu que "s'ha tancat poble", que Tiana no ha de créixer més, i que "el totxto" i el creixement urbanístic no poden seguir finançant la despesa corrent, com s'ha vist als últims exercicis.

Augment de la despesa corrent en un context d'inflació alta

El pressupost de despeses es classifica des de la visió econòmica en els capítols de despesa corrent, despeses de capital, despeses financeres i fons de contingència. La despesa corrent (capítols 1 a 5) té un increment del 6% respecte els crèdits inicials del 2023. Les despeses no financeres (capítols 1 a 7) augmenten en un 17% respecte a les previsions inicials del pressupost 2023. Les despeses financeres augmenten un 2,3%.

 

Les pressions en els preus continuen allargant-se en el temps més del que s’esperava fa un any, si bé ja és palpable una disminució dels preus dels combustibles i d’alguns productes bàsics. L’augment de preus ha tingut un efecte en l’execució del pressupost de 2023, especialment en el capítol 2 de despeses de béns corrents i de serveis, un augment que també s’ha previst en el del 2024, i que explica l'increment d'algunes partides respecte anys anteriors. L’increment de preus més gran detectat el 2023 és en la factura elèctrica i de gas de les dependències municipals. Els preus van tocar sostre entre el setembre de 2022 i el gener del 2023, que es van començar a moderar un cop superats els mesos més freds. 

Consums energia Ajuntament 2013–2023

 

Les despeses corrents son les necessàries per al funcionament ordinari dels serveis i corresponen als capítols 1 a 4. La despesa corrent pressupostada és de 10,8 milions d’euros, un 86% del pressupost de despesa. El capítol 1 inclou les despeses de personal i suposa el 29% sobre el total del pressupost de despesa corrent. L’augment d’aquest capítol respecte el 2023 és del 4,17%. El capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis és el que més pes té en l’estructura del pressupost de despesa, amb un 47% sobre el total de despesa corrent, amb un import previst de 5,8 milions d’euros. El capítol 4 representa un 9% sobre el total de la despesa corrent. Inclou les transferències que es fan a altres administracions, a entitats, empreses, organitzacions i famílies. El capítol 5 corresponent al fons de contingència recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d’elaborar el pressupost. S’ha consignat una partida de 45.000 euros, 11.000 euros més que el previst en l’exercici anterior.

El projecte de Pressupost 2024 es debatrà i se sotmetrà a votació en el ple municipal extraordinari d'aquest dimarts, 17 d'octubre a les 18 hores.

Ves al contingut