Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Protegim el centre: sessió oberta per a explicar el nou pla per a la protecció dels ambients urbans

L’Ajuntament de Tiana ha convocat pel proper dijous, 9 de maig, a les 19 h., a la nova Sala Dioptria (al carrer de Cals Frares), una sessió oberta per explicar el pla de protecció del centre.

Tiana protegirà i recuperarà el centre històric del poble amb la redacció d’un nou pla urbanístic, que vetllarà perquè les actuacions que es facin en l’espai públic i en les edificacions públiques i privades del nucli antic mantinguin les referències històriques. El Pla Especial per a la Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana, anunciat fa unes setmanes, fixarà unes pautes d’intervenció i tractament dels espais lliures per tal de revifar-los, amb una especial atenció a la recuperació dels ambients urbans, que s’hauran de mantenir i millorar.

En la sessió d’aquest dijous dia 9 de maig, s’explicarà el projecte i es podran plantejar propostes en un format obert de debat. Després de la sessió oberta a la ciutadania, les 20.30 h. se’n farà una altra destinada a arquitectes i altres professionals del sector. Els treballs per a la redacció i modificació dels dos documents urbanístics s’han encarregat a l’arquitecte Xavier Soriano i a l’advocat Salvador Milà. El projecte es va presentar en l’últim Consell Assessor d’Urbanisme de Tiana (CAUT), el 27 de febrer passat.

 

La redacció d’aquest nou pla especial es farà en paral·lel a una modificació puntual del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana, vigent des de la seva aprovació per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 17 de juliol del 2002. Aquest document normatiu, conegut popularment com el Catàleg, és l’eina que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi, tant pel valor historicoarquitectònic com pel valor natural, ambiental i paisatgístic.

L’alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, va signar el divendres 5 d’abril, el decret per iniciar els tràmits per a la formulació del Pla Especial per a la Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana i per a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. El decret inclou la suspensió per un any de llicències d’obres menors al nucli antic per a tots aquells aspectes relacionats amb la protecció dels ambients urbans, com ara la rehabilitació o pintat de façanes o la retolació exterior. També se suspèn per un any l’atorgament de llicències d’enderroc; d’obra nova; d’ampliació, de reforma estructural que afecti els elements actualment catalogats o d’ocupació dels espais lliures en les parcel·les que estiguin protegides en les fitxes del Catàleg i que alhora estiguin incloses dins l’àmbit d’actuació proposat per la redacció del nou Pla Especial de Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana.

 

L’àmbit inclòs

L’àmbit delimitat de l’actuació és el comprès en el plànol inferior, des del carrer Jaume Amat fins a l’església de Tiana, i des de la Riera de Tiana fins als carrers Lola Anglada i carrer de les Flors.

Nou Pla Especial per a la Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana

 

Suspensió de llicències per un any al nucli antic

Per tal de garantir, tant la seguretat jurídica dels propietaris i demés persones interessades com l’efectivitat de les mesures de protecció i millora dels diversos aspectes que seran objecte de les dues figures de planejament derivat, el govern municipal ha acordat la suspensió potestativa de tramitació de llicències prevista en l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, com a acte preparatori per a la formulació i tramitació de figures de planejament.

El decret d’alcaldia estableix la suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències d’obres menors i comunicacions prèvies, en l’àmbit establert de tots aquells aspectes relacionats amb la protecció dels ambients urbans i que es relacionen a continuació:

 • Cartelleres i rètols en façanes que donen front a vials.
 • Rehabilitació de façanes on hi ha modificació o creació de noves obertures.
 • Pintat de façanes on hi hagi un canvi de color de la mateixa.
 • Pas de cablejats per façana.
 • Col·locació de nous aplacats en façanes.

Així mateix se suspèn, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d’enderroc; d’obra nova; d’ampliació, de reforma estructural que afecti els elements actualment catalogats; d’ocupació dels espais lliures en les parcel·les que estiguin protegides en les fitxes del referit catàleg i que alhora estiguin incloses dins l’àmbit d’actuació proposat per la redacció del nou Pla Especial de Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana. Aquesta suspensió afecta 26 cases catalogades del centre històric. Els elements catalogats inclosos dins la suspensió de llicències per un any son els següents:

 

 

Procés obert i participatiu

El nou Pla Especial per a la Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana abordarà aspectes com la composició de les façanes del centre, els colors, els materials o els acabats. Fixarà el tractament de cablejats per les façanes, els materials de les fusteries de les portes i finestres o la cartellera dels locals comercials, entre d’altres. També es regularan els espais enjardinats, la senyalització, el mobiliari urbà o els paviments.

El procés de redacció dels dos documents urbanístics es farà amb la màxima transparència i participació pública. Tal com s’explica al decret d’alcaldia signat aquest divendres, “la formulació dels principis, objectius i solucions generals que s’han de recollir en aquests dos instruments de planejament urbanístic han de ser el resultat d’una reflexió tècnica, urbanística i cultural actualitzada, en relació als espais públics i privats tant per a la protecció dels ambients urbans com dels elements catalogats que conformen el conjunt del nucli antic del municipi de Tiana”.

El mètode de treball a seguir per a la redacció del Pla Especial de Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana preveu una fase inicial de recopilació d’informació ja existent, de l’Ajuntament i d’altres fons, i un treball de camp de comprovació i obtenció de noves dades necessàries per completar l’anàlisi.

Tot seguit i amb aquesta anàlisi inicial l’equip redactor farà les tasques següents:

 • Estudi de les activitats, equipaments i serveis.
 • Reconeixement de les tipologies edificatòries.
 • Estudi del parcel·lari.
 • Estudi i reconeixement de l’estat actual de les edificacions.
 • Reconeixement del patrimoni artístic.
 • Anàlisi del planejament vigent.

Finalment s’establirà una proposta normativa per regular d’una manera eficaç la protecció dels ambients urbans del nucli antic de Tiana complementant la normatives urbanístiques vigents.

Un mandat popular

En declaracions a la premsa, l’alcalde Isaac Salvatierra ha remarcat que la preservació i millora del nucli urbà és un mandat popular, un eix central del programa de l’equip de govern, inclòs en el Pla d’Actuació Municipal 2024–2027. “L’espai públic és la memòria col·lectiva”, ha dit Salvatierra. “Té una funció social, ambiental i simbòlica. Hi tenim vincles emocionals i no els volem perdre”. “No es tracta de dissecar el centre, es tracta de desplegar tots els instruments normatius, sòlids i rigorosos, al nostre abast per preservar aquells elements que configuren la nostra identitat i la nostra memòria”. Salvatierra ha llegit un fragment d’un conte de l’escriptor asturià Xuan Bello que, segons ha explicat, el va marcar molt durant l’enderroc de Can Peitx l’any 2017: “Algun dia, per desgràcia, tindrem la ciutat a la mida de qui ens governa: impersonal, succedània, terriblement allunyada dels que hi han viscut. Serà el triomf de la mort sobre la vida. Cansats llavors, exiliats de nosaltres mateixos, a qui demanar responsabilitats si el que vam ser ja és el morter amb què trepitgen la terra on jeuen els nostres records?”. I ha conclòs Salvatierra: “Tal com ens havíem compromès, estem treballant per evitar això”.

 • Consulta aquí el decret d’alcaldia (5 d’abril de 2024)
 • Consulta aquí el Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana (17 de juliol de 2002)

 

Skip to content