Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Treballs de restauració del darrer tram de la riera d’en Font

Aquests dies s’està fent el tractament de restauració del darrer tram de la riera d’en Font, des del torrent de Montcerdà. Es tracta d’un tram de 650 metres al nord-est del nucli urbà, entre Can Masdeu i can Comas. Aquest tram comprèn diversos ponts i infraestructures que creuen la riera, i els límits laterals de la zona d’actuació corresponen als carrers que a banda i banda ressegueixen l’espai fluvial.

Aquesta actuació dona continuïtat a les actuacions que es van fer entre els mesos de març i octubre de 2022 al tram inferior de la riera d’en Font.

El tram urbà de la riera d’en Font té un notable interès patrimonial per la singularitat ambiental de qualsevol espai fluvial en un context mediterrani, per la funció de corredor ecològic i com a referent paisatgístic de primer ordre del municipi de Tiana. L’estat de conservació dels hàbitats fluvials és molt baix a causa de les alteracions històriques de la morfologia fluvial, les pertorbacions en la qualitat i la quantitat d’aigua circulant i, sobretot, per la proliferació d’espècies exòtiques invasores. Actualment, els hàbitats autòctons són pràcticament inexistents, i la vegetació de ribera es veu reduïda a uns pocs exemplars.

Amb aquesta actuació que va començar el passat 15 de novembre es pretén:

  1. Actuar sobre la vegetació de la llera i les ribes per millorar la circulació de l’aigua i minimitzar el risc d’obturacions ocasionades per l’arrossegament de restes vegetals.
  2. Minimitzar el risc d’inundació de zones urbanes i els danys d’un possible aiguat.
  3. Reduir de forma selectiva la densitat de la vegetació i restes vegetals, que actualment es troben en un volum elevat a la llera i a les ribes.
  4. Incidir en la retirada espècies de flora invasora, especialment de la canya (Arundo donax), de manera que els treballs suposin tant una millora hidrològica com ecològica.
  5. Replantar amb espècies autòctones els marges afectats pels treballs de retirada de flora exòtica invasora, tot establint comunitats vegetals molt més resilients pel que fa als aiguats i al canvi climàtic.
  6. Donar continuïtat a les inversions i a la planificació dels darrers anys per l’Ajuntament de Tiana per millorar l’espai fluvial, seguint les indicacions del Document de directrius i criteris paisatgístics a l’àmbit de la riera d’en Font.

L’actuació més important que es realitza en aquest projecte és l’erradicació de les masses denses i continues de canya americana (Arundo donax), i puntualment bambú, en els trams on aquesta espècie és dominant i incideix en el règim de corrents. Cal tenir en compte que és una espècie que no es propaga de llavor, sinó que ho fa pel sistema radicular ocasionant la creació d’una massa monoespecífica densa i continua. A més, la canya pot originar importants acumulacions de biomassa transportada per l’aigua en una riuada. Aquesta actuació es realitzarà amb desbrossada manual de la part aèria i posterior retirada mecànica del rizoma, amb repàs manual posterior. Les restes de canya i rizoma es trituraran amb una biotrituradora, ja que així perden totalment la seva capacitat de rebrotar.

 

També es retiraran 9 exemplars d’espècies llenyoses exòtiques com la Robinia pseudoacacia i la Ailanthus altíssima. Per últim, es faran actuacions de revegetació del terreny als indrets afectats per la retirada de canya americana.

  1. Reperfilat del terreny per optimitzar les seves aptituds d’estabilitat, revegetació i hidrologia.
  2. Col·locació de feixines amb branca seca per a la protecció del talús.
  3. Plantació d’espècies llenyoses i lianoides autòctones amb un reg d’implantació.
  4. Sembra reforçada amb barreja de llavors autòctones de baix manteniment.

Totes aquestes actuacions finalitzaran en data 1 de desembre de 2024 i estan subvencionades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Skip to content