Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Personal municipal i grups polítics acorden les accions del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament

El Pla Intern d’Igualtat es portarà al ple municipal de setembre i entrarà en vigor a la tardor

Durant tres mesos un grup de treballadors i treballadores municipals i representants dels grups municipals han estat treballant en el Pla Intern d’Igualtat de Gènere. El Grup Motor ha tancat aquest dimarts, 12 de juliol, la proposta que es portarà al ple municipal de setembre i que dotarà per primera vegada l’Ajuntament de Tiana d’una eina per avançar cap a la igualtat real de gènere en l’àmbit laboral a l’Ajuntament.

El Pla intern d’igualtat és una eina per desenvolupar i establir com a prioritàries accions dirigides a promoure la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la corporació. Un pla d’igualtat en un ajuntament és una estratègia adreçada a avançar cap a la igualtat real entre dones i homes pel que fa a les polítiques internes de l’organització, treballant per eliminar els obstacles que dificulten l’accés de les dones a determinades professions i llocs de treball en condicions d’igualtat amb els homes. El pla d’igualtat proposa i promou mesures per obtenir una representació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat. El pla d’igualtat esdevé així l’eina fonamental per incorporar la igualtat en la gestió i la cultura de l’organització.

Un pla d’igualtat és, doncs, una eina de treball a llarg termini en què, a partir d’una diagnosi, es defineixen accions concretes, avaluables, amb terminis de temps establerts quant al seu desenvolupament, que conduiran progressivament l’ajuntament cap al seu objectiu.

La igualtat de gènere a l’Ajuntament de Tiana

El Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament de Tiana avalua la situació actual de l’Ajuntament i incorpora un pla d’acció que es basa tant en les àrees de millora com en el manteniment de les polítiques i accions que han donat lloc als punts forts. Així com un glossari amb les definicions de conceptes vinculats amb la igualtat de gènere.

El pla d’acció té 13 objectius: 

 1. Formalitzar internament el compromís polític amb la igualtat de gènere
 2. Difusió interna del compromís de l’Ajuntament de Tiana amb la implementació del seu I pla intern d’igualtat de gènere.
 3. Garantir i avaluar el desplegament del I Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Tiana
 4. Millores en les estructures i els recursos destinats a la igualtat real de gènere
 5. Difusió del compromís amb la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Tiana amb empreses i entitats col·laboradores
 6. Garantir formació sobre perspectiva de gènere i igualtat de gènere per a totes les persones que treballen a l’Ajuntament de Tiana: càrrecs polítics, empleades i empleats de l’organització.
 7. Garantir l’ús inclusiu i no sexista del llenguatge
 8. Sistematització del treball amb dades desagregades per sexe i/o gènere
 9. Transparència i avenç cap a la igualtat retributiva
 10. Garantir la perspectiva de gènere en els processos d’accés i de promoció a l’organització
 11. Promoure l’ús de les mesures d’equilibri entre vida laboral,  familiar i personal per part dels empleats de l’Ajuntament.
 12. Garantir un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere.
 13. Incorporar la perspectiva de gènere als protocols de prevenció de riscos laborals.
Ves al contingut