Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > L’Ajuntament revisa les palmeres dels parcs públics

L’Ajuntament de Tiana ha revisat aquest estiu les palmeres dels parcs públics. A partir del succés que va comportar la mort d’una persona pel trencament d’una palmera dactilífera a Barcelona el passat dia 3 d’agost de 2023, l’Àrea de Sostenibilitat i Transformació urbana de l’Ajuntament de Tiana va demanar un informe de revisió de les palmeres dactilíferes del municipi.

S’han revisat les palmeres del Parc Salvador Espriu, mentre s’acaba de completar l’inventari d’arbrat de Tiana, ja que aquestes  es troben en un espai verd municipal.

La revisió es va fer el 17 d’agost. En la inspecció de l’empresa Senplag es va comprovar que:

  • Cap de les dues palmeres del parc no presenten cap desviació de l’estípit respecte a la vertical, així com, tampoc, cap estrangulament significatiu.
  • No es detecta cap cavitat ni esquerdes a l’estípit.
  • Tampoc s’observen anomalies a les fulles.
  • Els dos exemplars tenen una posició relativament resguardada dels vents i no presenten de nius de cotorra.

L’informe conclou que “segons les característiques observades de les dues palmeres avaluades visualment al parc de Salvador Espriu, no hi ha cap evidència que indiqui, actualment, una situació de risc aparent”. En el mateix informe es recomana que “a nivell de millora de les dues palmeres del parc de Salvador Espriu, i a causa de la seva posició més aviat arraconada, es podria mirar de descompactar el terreny i delimitar un parterre per evitar el trepig dels vianants al seu contorn”.

D’altra banda,  també s’han revisat les Whasingtonia spp que hi ha als marges de les zones verdes del carrer de Francesc Curet. “Per la seva situació, espècie botànica i característiques dels exemplars no comporten, actualment, una situació de risc aparent”, diu el mateix informe.

L’informe adverteix que “les circumstàncies que poden provocar la fractura d’un exemplar no són necessàriament degudes a un defecte previsible o fàcilment observable”, i que “en el cas de forces naturals intenses i imprevisibles es podria donar el trencament d’estructures sense cap defecte real”.

Washingtonia a la Vinyeta

L’Ajuntament també va demanar a l’Impsol, propietari del terreny del carrer de la Vinyeta, que revisés la washingtonia que hi ha en el solar. Segons aquest segon informe “no s’aprecia risc de caiguda, aparentment està en bon estat, manté l’àpex, i les fulles verdes i en desenvolupament normal, no es veuen enfonsaments de terreny ni alçaments de terra, que puguin indicar-ne una mala estabilitat radicular”.

L’informe detalla que “s’aprecia, que té fulles seques, a la part inferior, les habituals per dessecació, que no suposen un risc per als transeünts del carrer, ni veïns, són fulles de poc pes, que amb una poda de neteja es poden retirar fàcilment”. I conclou que “no s’aprecia cap risc actual de caiguda o trencament de la washingtonia”.

 

Skip to content