Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Preguntes amb resposta sobre la sequera

L’eina essencial per actuar en situacions de sequera és el Pla Especial de Sequera (PES), aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i aplicat per l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui determina les fases i les mesures que s’han d’aplicar.

En quina fase estem? 

Estem en la fase d’emergència I de sequera.

On puc trobar les mesures i restriccions? 

Les mesures i restriccions es poden consultar a la pàgina especial de sequera de la Generalitat i a la pàgina especial de sequera de l’Ajuntament de Tiana.

Quants litres d’aigua per dia puc fer servir? 

L’ACA estableix una dotació única de màxim 200 litres persona i dia. Aquesta dotació és la mitjana per municipi i preveu tant els consums domèstics com la resta d’usos que un municipi utilitza per a altres finalitats i, fins i tot, les pèrdues que puguin haver-hi en la xarxa. Pel que fa al consum d’aigua per habitant, es recomana un consum de 90 litres per persona i dia.

Hi ha previsió de tallar l’aigua a Tiana?

No.

Es baixarà la pressió de l’aigua a Tiana?

Sí.

A partir de quan es baixarà la pressió de l’aigua a Tiana?

A partir del 22 d’abril.

En quin horari es baixarà la pressió a Tiana?

A les nits, de 0 h a 6 h.

Com notarem a casa la baixada de la pressió?

Pràcticament, no ho notarem: amb un consum reduït, i similar a l’actual, les afectacions seran mínimes i no destacables. El càlcul per a la reducció de la pressió garanteix que l’aigua arribi a tots els edificis, també els més alts.

Per a què serveix baixar la pressió de l’aigua?

La reducció de la pressió suposa, que quan obrim l’aixeta consumim un 20% o un 30% menys d’aigua. També redueix les pèrdues a causa de les fuites. A Tiana n’hi ha un 15%.

Em poden sancionar si rego el jardí o omplo la piscina?

Sí.

De quina quantitat són les sancions?

  • Infraccions lleus (rentar el cotxe o regar un jardí menor de 1.000 m²): fins a 750 €.
  • Infraccions greus (regar jardins de 1.000 a 3.000 m² o omplir piscines de 72 a 300 m²): des de 751 fins a 1.500 €.
  • Infraccions molt greus (regar jardins de més de 3.000 m² o omplir piscines de més de 300 m²): des de 1.501 fins a 3.000 €.

Qui és l’encarregat de sancionar per incompliments de restriccions que regula el Pla especial de sequera?

Els titulars dels serveis d’abastament són els competents en l’aplicació del règim sancionador que afecta les persones usuàries d’aigua de xarxa. En el cas de Tiana és l’Ajuntament qui inicia l’expedient sancionador i és l’AMB qui resol i qui tramita la multa.

Puc regar el jardí? 

Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat.

Puc regar el jardí amb aigua no potable?

Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, independentment de l’origen de l’aigua.

Puc regar amb aigua freàtica o regenerada?

No es pot regar amb aigua freàtica ni regenerada arbres, jardins ni piscines privades.

Puc omplir la piscina?

Amb caràcter general no es poden omplir ni reomplir les piscines en l’escenari d’emergència.

Puc omplir la piscina amb aigua de mar?

Sí. Les limitacions a les piscines durant la sequera no s’apliquen a les piscines que s’omplin amb aigua de mar i que es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques i sense abocament a llera; és a dir, sense incorporació posterior al domini públic hidràulic.

Què significa reomplir una piscina i quines condicions ha de complir?

El reompliment parcial d’una piscina inclou totes aquelles pèrdues d’aigua mínimes que es donin en cas d’evaporació, esquitxades, neteja, etc., i només es poden reomplir aquelles piscines que disposen d’un sistema de recirculació de l’aigua.

Puc portar l’aigua de fora per omplir la piscina?

No es poden omplir ni reomplir piscines amb aigua portada per camions cisterna, ni des de Catalunya ni des d’una altra comunitat.

Puc regar l’hort?

Resta prohibit l’ús de l’aigua per a reg d’horts, tant de caràcter públic com privat.

Puc regar si soc un agricultor professional?

Sí, però el reg s’ha de limitar un 80% el consum d’aigua destinat a usos agrícoles.

Puc rentar el cotxe?

Només pots rentar el cotxe en establiments amb recirculació d’aigua.

Es pot fer servir aigua a les obres de la via pública?

Es permet perquè es considera una mesura de seguretat vial. No obstant, cal utilitzar el volum d’aigua mínim imprescindible i, preferentment fer servir aigua de qualitat suficient per a aquest ús, com pot ser aigua freàtica o aigua regenerada amb el permís adient per a aquest tipus d’ús.

Es pot fer servir aigua freàtica per regar o netejar la via pública?

Només en el cas dels regs per supervivència o quan es consideri en risc les condicions de sanitat o seguretat per a les persones.

Per què s’han tancat les fonts de parcs i carrers?

El tancament de fonts, que va començar amb les dels carrers, s’ha estès als parcs públics després de detectar algunes fuites i avaries i aixetes no automàtiques que feien que l’aigua ragés.

No tinc possibilitats de connexió a xarxa d’abastament i el pou amb què m’abastia fins ara s’està assecant. Què puc fer?

A qui podem trucar perquè ens informi sobre com ens afecten les restriccions a cada municipi en qualsevol dels escenaris que fixa el Pla de sequera?

Si sou un particular que utilitza aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable, a la vostra companyia subministradora o a l’Ajuntament. Si sou una empresa o un negoci que utilitza aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable, cal contactar amb l’Ajuntament, que és qui determina en cada cas o fase de la sequera, les mesures que es posen en marxa a cada municipi. Si sou una activitat amb fonts pròpies podeu consultar l’Agència Catalana de l’Aigua.

Skip to content