Search
Close this search box.
Inici > Actualitat > Convocatòria d’una plaça de tècnic auxiliar a la Biblioteca de Can Baratau

L’Ajuntament de Tiana engega una nova convocatòria de Pla d’Ocupació, per tal de seleccionar 1 persona que cobrirà un lloc temporal de tècnica auxiliar de biblioteca (C1). L’objectiu de l’edició és la promoció de la contractació laboral d’una persona aturada per a la realització de treballs d’interès públic i social i millorar l’ocupabilitat de les persones i contribuir al desenvolupament econòmic del territori, a més, de fomentar l’ocupació. 

Les bases de la convocatòria ja es poden trobar a l‘e-tauler de l’ajuntament de Tiana. 

Els candidats i candidates que compleixin els requisits poden presentar la candidatura per mitjà de la seu electrònica o presencialment a l’Ajuntament fins al 4 de setembre. S’haurà d’aportar, via presencial o telemàticament, tota la documentació requerida en les bases.

Lloc de treball: 1 tèncic/a auxiliar de la biblioteca

  • Jornada: 37,5 hores
  • Durada: 4 mesos
  • Sou brut mensual: 2.177,20 €

Requisits generals dels participants

  • Ésser ciutadà/na espanyol/a, o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la UE o de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificat per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, així com els estrangers que tinguin residència legal a Espanya, d’acord amb el que preeu l’art. 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
  • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat legal de jubilació forçosa.
  • Estar inscrit al SOC com a Demandant d’ocupació No Ocupat (DONO)
  • No estar donat d’alta ni cotitzant a cap règim de la Seguretat Social, és a dir, en situació legal d’atur.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de les tasques del lloc de treball.
  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques.
  • No estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
Skip to content