Inici > L’Ajuntament > Impostos > Ajuts IBI

L’Ajuntament de Tiana destina cada any ajudes a les famílies que tenen més dificultats econòmiques per a pagar l’IBI.

Ajut que es concedeix anualment per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’Impost de Béns Immobles per a contribuents amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars.

Quan s’aprovin les bases corresponents a l’any 2023 es publicaran en aquest espai.

Podran ser beneficiaris dels ajuts, les persones que reuneixin els requisits establerts a les bases. 

  • Estar empadronats al municipi de Tiana abans del dia 1 del mes de gener de l’any de la convocatòria de la subvenció.
  • Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d’arrendament que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari) o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI.
  • Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut no constin com a titular cadastral, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a ús propi.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social, a excepció del pagament de l’IBI del mateix any de la convocatòria de la subvenció.
  • Que el conjunt dels seus ingressos bruts i dels ingressos bruts de la resta de les persones que convisquin en l’habitatge i hi estiguin empadronades no superi les quanties estipulades a les bases.

Calendari 

Convocatòria: La convocatòria s’obre durant el segon semestre de l’any.

Skip to content