Quarta tinença d’alcaldia.
Àrea de Règim intern.
 • Hisenda.
 • Gestió de personal.
 • Contractació

Graduat Social. Ha treballat durant 40 anys a l’Ajuntament de Badalona. Actualment està jubilat.

És regidor de l’Ajuntament de Tiana des del 2019. Forma part del grup municipal del PSC.

Web del PSC

Els regidors i regidores de la Corporació poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:

 • Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació del 100% de la jornada (37,5 hores setmanals), percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 16.000 euros.
 •  L’Alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada (34 hores setmanals).

Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern, Albert Sales, Susanna Capell, Jordi Marí i Antonio Sánchez, són les següents:

 • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
 • Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:

 • Assistència a sessions plenàries: 300 euros per cada sessió ordinària, amb un màxim d’onze plens ordinaris anuals.
 • Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
 • No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris ni a la Junta de Portaveus.

Contacta amb el regidor

Correu–e: sanchezrantn@tiana.cat
Horari d’atenció: Dilluns i dimecres. Demana hora a tiana@tiana.cat o al telèfon 93 935 50 11.

Skip to content