Notícies

Dilluns, 25 de febrer del 2019

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS PER A L'ANY 2019

cultura

Termini de presentació de sol.licituts: Fins al 14 de març de 2019

Poden sol.licitar subvencions destinades a activitats culturals i socials, les entitats i associacions sense finalitat lucrativa, que radiquin en el terme municipal de Tiana i figurin inscrites en el registre d'entitats ciutadanes del Municipi, o en tràmit d'inscripció, i hagin acreditat degudament les despeses de l'any anterior, si és el cas.

És subvencionable l'activitat global de l'entitat que inclou tant l'activitat ordinària com la relativa a la realització d'una activitat extraordinària.

El termini per a presentar la instància i tots els documents degudament cumplimentats serà el 14 de març de 2019.

Adjuntem bases