Notícies

Dimecres, 1 de març del 2017

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2017 - 2018

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i/o per canviar de centre.

Dates de la preinscripció del curs 2017 - 2018

Els terminis de presentació de sol.licituds previstos són els següents:

- Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

- Del 23 de març al 7 d'abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.

- Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi i, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-ho directament.

- Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional d'arts plàstiques i disseny.

- Del 15 al 26 de maig per a els programes de formació i inserció.

- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

- Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).

- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari.

- De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de curos intensius i flexibilitats de les escoles oficials d'idiomes.

- Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d'animació en circ i de tècniques d'actuació teatral.

- Ensenyaments artístics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol.licituds: 

Per al 2n cicle d'educació infantil,  educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

1. Criteris generals:

- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts 

- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol.licitat en primer lloc (només una opció):

          . Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts

          . Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts

          . Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts

          . A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix disctricte del centre: 15 punts

- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de renda mínima d'inserció: 10 punts 

- Per discapacitat igual o superior del 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts 

- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2. Criteris complementaris

- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts

- Si l'alumne té una malatia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts

- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyament declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol.licitat en primer lloc: 5 punts 

3. Criteris específics de prioritat:

Tenen preferència els alumnes que procedeixin de centres i ensenyaments adscrits.

En l'ESO, batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin silmultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música i dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris


Per a l'ordenació de les sol.licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret del 7/2007 del 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admisió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic, i a la resolució de preinscripció corresponent.