Notícies

Dilluns, 25 de juliol del 2016

Línies d'actuació front les plagues dels pins

pic13822

Els pins del Maresme pateixen una afectació a causa de l'escarabat perforador

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha desenvolupat un document on
s'estableixen les Línies d'actuació davant l'afectació per
Tomicus destruens (escarabat perforador)  al Parc de la Serralada Litoral i el foment de
l'associacionisme dels propietaris forestals com a eina de control.

El document, que podeu consultar a
http://parcs.diba.cat/web/litoral/gestio-forestal dona una visió general de
l'estat de les pinedes al Maresme i determina quines són les causes
biòtiques (generades per organismes vius) i abiòtiques (relacionades amb el
sòl i el clima) que afebleixen els arbres.

Es formulen cinc línies bàsiques d'actuació que s'aniran desenvolupant al
llarg dels propers mesos i que de forma resumida es recullen en:

1.- Disposar de la diagnosi de l’estat de les masses al Parc.


2.- Localitzar els propietaris afectats i assessorar-los de les mesures que
han de prendre i dels instruments de gestió de que disposen.


3.- Potenciar, en els treballs de manteniment d'infraestructures de
prevenció d'incendis (franges de baixa combustibilitat) l'alzina davant del
pi.

4.- Actualitzar l’estudi Avaluació de l’estat fitosanitari del Parc de la
Serralada Litoral realitzat l’any 2008.

5.- Establir un circuit d’intercanvi d’informació entre les Administracions
implicades.

En general es recomana als propietaris que no en formin part, que
s'integrin en les associacions de propietaris forestals locals mitjançant
les quals es prioritzaran les actuacions de millora de la massa en les
finques més afectades.