Notícies

Dilluns, 25 d'abril del 2016

L’Ajuntament de Tiana modificarà el Reglament d’Organització Municipal

AJ ROM

La junta de govern local va crear el passat 13 d'abril la comissió que redactarà la proposta

L’Ajuntament de Tiana va decidir a la  junta de govern local del passat 13 d’abril crear una comissió de redacció que elaborarà una proposta de modificació i actualització del Reglament d’Organització Municipal (ROM). Aquesta comissió estarà presidida per la Sra. Alcaldessa, Ester Pujol i constituïda per la Tinenta d’Alcaldia Sra. Núria Blasco, pel Tinent d’Alcaldia Sr. Ricard Fabra i pel secretari municipal Sr. Pau Sanz que actuarà com a secretari de la comissió.

Aquesta comissió recollirà aportacions d’altres consitoris que hagin modificat el seu ROM i puntualment incorporarà experts en la matèria (donada l’especificitat d’algunes normatives del reglament) que ajudin en l’elaboració d’una proposta més completa i adequada.

El ROM és el document que regula l'organització i el funcionament de l'Ajuntament i els seus òrgans i que en el cas de Tiana, data del 23 de febrer de 1995, fa 21 anys. A l’any 1997 es va fer una modificació puntual a fi d’incloure-hi la figura del Síndic de Greuges Municipal, i es va aprofitar aquesta modificació per adaptar algunes qüestions sobre el règim de recursos, com a conseqüència d’un canvi legislatiu. Atès el temps transcorregut, les noves regulacions legals i reglamentàries que han entrat en vigor durant aquests anys, així com la indefinició o inadequació d’alguna de les normes, aconsellen i fan necessari, la deguda adaptació del ROM.

El Reglament d’Organització Municipal de qualsevol ajuntament ha d’incloure els drets i deures dels Regidors, dels grups polítics municipals, el funcionament dels Plens i de les diverses comissions, les competències i funcions dels Tinents d’Alcalde i dels Regidors Delegats, els drets dels ciutadans a l’accés a la documentació i a la participació en els assumptes públics i l’anomenada Participació Ciutadana.

Aquest nou reglament permetrà un règim organitzatiu i funcional més adequat a les característiques i necessitats actuals del poble, és per això que un cop els treballs de redacció del Reglament adquireixin un grau de desenvolupament suficient, es convocarà als representants dels diferents grups municipals per concretar el text definitiu que es sotmetrà a dictamen de la comissió informativa corresponent amb caràcter previ al seu sotmetiment al Ple de l’Ajuntament. Finalment es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb la modificació del ROM, l’Ajuntament de Tiana vol actualitzar i adequar aquesta eina legislativa municipal bàsica per tal d’aconseguir un règim organitzatiu més eficaç, una administració més funcional i que s’adeqüi a les característiques i necessitats actuals del poble i dels seus habitants.