Notícies

Dimecres, 26 d'octubre del 2016

L’Ajuntament congela l’IBI i acorda subvencions per als que no el puguin pagar

sala de plens

També s’ha modificat l’ordenança que regula la plusvàlua per conservar el patrimoni local  i bonificar les transmissions per causa de mort

El ple extraordinari del 25 de novembre ha decidit, amb l'única abstenció del Partit Demòcrata de Catalunya, congelar l’IBI a Tiana per a l’any 2017, redactar un reglament que permeti atorgar subvencions per pagar aquest IBI a les persones en situació econòmica desfavorida o amb càrregues familiars i modificar l’ordenança que regula la plusvàlua per tal de conservar el patrimoni local i bonificar les transmissions per causa de mort.

La suma d’aquests 2 impostos municipals, IBI i plusvàlua, són un 80% dels ingressos de les arques municipals en impostos.

Pel que fa a l’IBI, la proposta que s’ha aprovat és la de mantenir el tipus del 0,495%, el qual es podria modificar abans de l’1 de març de 2017 un cop el Govern Espanyol publiqui la Llei de Pressupostos de l’Estat on s'inclogui l'aplicació d'un coeficient corrector del valor cadastral del 0,92. Aquesta modificació no suposaria en cap dels casos un augment en l’IBI dels veïns de Tiana. També s’ha acordat la redacció d’un reglament (que s’aprovarà al gener de 2017) que permetrà subvencionar el pagament de l’IBI per a les famílies o persones que estiguin en situació de precarietat o amb càrregues familiars.

Pel que fa a l’ordenança de la plusvàlua, s’han modificat la regulació de la bonificació a les transmissions mortis causa, en els següents punts:

- s’elimina la referència a un determinat valor cadastral

- es manté la bonificació del 95% en un bé immoble a favor dels descendents quan hi ha hagut una convivència de, com a mínim, dos anys anteriors a la mort del causant

- es preveu una bonificació del 30% sobre el valor cadastral de l’immoble, a favor dels descendents quan aquest es transmet però no hi ha hagut convivència.

- s’ amplia fins a 5 anys el termini durant el qual s’ha de mantenir la propietat sense poder-la vendre, un cop rebuda si es vol gaudir de la bonificació de l’Ajuntament.

Amb aquest últim punt, es vol preservar el patrimoni local i evitar l’especulació.