Notícies

Divendres, 10 d'abril del 2015

ELECCIONS LOCALS DEL DIA 24 DE MAIG DE 2015 . EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LLISTES ELECTORALS

Ajuntament lluny

D’acord amb l’establert a l’article 39 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General resta exposat al públic, a les dependències de l’Ajuntament, el cens electoral vigent, tramès per l’oficina del Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística, i que serà utilitzat per a les eleccions locals del dia 24 de maig.

El termini d’exposició al públic és el comprès entre el 6 i el 13 d’abril, durant el qual es podran formular reclamacions sobre inclusió, exclusió i modificació de dades personals que afectin el dret de sufragi actiu, mitjançant impresos que seran facilitats a les dependències municipals.