Notícies

Dimarts, 4 de setembre del 2018

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES D'EDUCACIÓ PEL CURS ESCOLAR 2018 - 2019

beques petita

Les famílies podran sol.licitar l'ajut a l'Ajuntament de Tiana del 5 al 19 de setembre

S'obre convocatòria de les beques d'Educació pel curs escolar 2018-2019 per als següents conceptes:

1. Ajuts individuals per escolarització i menjador d'infants escolaritzats a la bressol municipal pel curs 18-19.


2. Ajuts individuals per a llibres de text, material escolar i sortides escolars d'un dia de 2n cicle d'Educació Infantil, primària i secundària.


3. Ajuts individuals pel servei de menjador a alumnes de 2n cicle d'Educació infantil i primària. Per tal de garantir el servei de menjador a totes aquelles famílies amb situació de vulnerabilitat econòmica.


4. Ajuts individuals  a infants i joves usuaris d'alguna activitat extraescolar, de lleure, esportiva o artística. Pretén garantir l’accés a les activitats extraescolars de l’àmbit esportiu, artístic i de lleure sempre que es donin a un servei municipal i/o a una entitat sense ànim de lucre de Tiana pel curs 2018-2019 així com definir el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i cobrament dels ajuts mitjançant publicitat i concurrència. Els ajuts van dirigits als infants i joves empadronats a Tiana, nascuts entre el 1999 i el 2016 (ambdós inclosos).

Les famílies podran sol·licitar  l'ajut a l'Ajuntament de Tiana del 5 de setembre al 19 de setembre de forma presencial a l’ajuntament amb tota la documentació descrita a les bases. Per demanar l'ajut podeu anar a l'Ajuntament de Tiana en horari de registre municipal, de dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h i dimarts de 16.30h a 19.30h.

Documentació necessària:

1. Omplir una sol·licitud que us facilitaran des de l'Ajuntament.
2. De la documentació obligatòria:

        -NIF o NIE dels membres de la unitat familiar× (fotocòpia)
        -Documentació dels ingressos de l’exercici× anterior: renda 2017 de tots els membres  computables de la unitat familiar. En cas necessari ingressos dels 6 darrers mesos de tots els                 membres de la unitat familiar i darrer rebut lloguer i hipoteca
        En el cas que s’hagi percebut subsidi× d’atur l’any 2017: certificat o document de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), on consti que s’ha percebut i el seu import
        En el cas que s’hagi percebut la Renda× Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent durant l’any 2017: certificat o document acreditatiu i el seu import
        × En el cas que s’hagin percebut pensions no contributives l’any 2017: certificat o document acreditatiu i el seu impost

De la documentació per acreditar les situacions específiques de la unitat familiar:

        - Carnet de família nombrosa (fotocòpia)×
         -Carnet de família monoparental (fotocòpia)×
         -En cas d’infants en acolliment: resolució× d’acolliment de la Direcció Gral. d’Atencio a la Infància i Adolescència (fotocopia)
         -En cas de discapacitat d’algun membre× de la unitat familiar: certificat que acrediti la discapacitat, emes pel Departament de Benestar Social o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes (fotocopia)
         -En cas que la família estigui atesa pels× serveis socials, l’informe l’aportara el mateix ajuntament.

Altre documentació: Rebut llibres, rebut o certificat quota AMPA, certificat menjador es demanarà a l'empresa concessionària.