L'Ajuntament

Indicadors Infoparticip@

Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?                                                               Alcaldessa
Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum? Alcaldessa
Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, fotos i partit polític? Govern
Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? Govern
Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms, cognoms, fotos i partit polític? Oposició
Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? Oposició

 

Com gestionen els recursos col•lectius?
Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives? Òrgans Govern
Es dóna informació sobre la composició d'aquests organs de govern? Òrgans Govern
Es dóna informació sobre el calendari de treball d'aquests organs de govern? Òrgans Govern
Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals? Ple municipal
Es publiquen les actes dels Plens Municipals? Ple municipal
Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local? JGL
Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? -
Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística? POUM
Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.?             Plans municipals
Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories? RLLT
Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes? Retribucions
Es publiquen les Ordenances municipals? Ordenances
Es publica el Pressupost de l'Ajuntament? Pressupost
Es publica informació sobre l'execució del Pressupost? Pressupost
Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria de la gestió econòmica de la Comissió Especial de Comptes?          G. econòmica

 

Com informen de la gestió dels recursos col•lectius?
Es publiquen notícies al web? Notícies
Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern? Notícies
Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició relacionades amb el control de la gestió del govern? Notícies
Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l'oposició, i de tècnics si s'escau? Notícies
S'informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars? Contractacions 
S'informa sobre l'acord del Ple Municipal i/o de la Junta de Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública o algun altre document similar? -
Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública o algun altre document similar? Decàleg BP 

 

Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?
Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals...? Informació
Es dóna informació històrica sobre el municipi? Història
S'ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres del govern? E-mail
S'ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres de l'oposició? -
S'ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació? X. Socials
Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana? Reglament
Es dóna informació a la web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc? Participació
S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes? Agenda
S'ofereix al web el directori d'entitats del municipi?  Directori
S'ofereixen al web eines de participació per l'elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? -
S'ofereixen al web eines de participació per l'elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d'altres plans municipals? -
S'ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per a comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments? Incidencies
Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? -