L'Ajuntament

Planificació, programació i urbanisme

El pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) defineix l’ordenació integral del territori que comprèn el terme municipal de Tiana.

A través dels enllaços que trobareu en aquesta pàgina podeu consultar un ampli arxiu amb tota la informació relativa al Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tiana, les seves Modificacions Puntuals (MP), el seu desenvolupament mitjançant els Plans Parcials (PP), els Plans Especials (PE) i també hi trobareu plans supramunicipals que afecten al municipi.

 

PLANEJAMENT GENERAL

PLA GENERAL METROPOLITÀ (PGM'76 / Pla director urbanístic de 19-jul-1976)

 

MODIFICACIONS DEL PLANEJAMENT GENERAL

Modificació del PGM - Recurs MOPU a Terrenys amb qualificació 8F

Modificació del PGM - Transcricpió E 1:2.000 Determinacions zonificacions PGM (06-abr-1987)

Modificació del PGM sector Sòl Urbanitzable Programat ELS VESSANTS-2 (25-ene-1991)

Modificació del PGM a Finca situada en els números 26 i 28 del c. Edith Ferrer Vidal (06-ago-1993)

Modificació del PGM a l'àmbit del Pla parcial les Costes (sector Ti-52) (19-feb-1996)

Modificació puntual del PGM derivada del Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental (19-sep-2002)

Modificació puntual del PGM a l'àmbit de can Jordana (21-dic-2004)

 

PLANS PARCIALS

Programa d'actuació urbanística ELS VESSANTS - CAN PUIGCARBÓ (12-jun-1989)

Pla parcial d'ordenació BÒBILA D'EN JORDANA

Pla parcial d'ordenació CREU DE TERME

Pla parcial d'ordenació MAS RAM

Pla parcial d'ordenació ILLA BISBE CATALÀ ALBÉNIZ

Pla parcial d'ordenació ORDENACIÓ ÀREA PERLLONGACIÓ TERRENYS CIUTADELLA

Pla parcial d'ordenació CAN NOLIS

Pla parcial d'ordenació CAMÍ DEL MIG ENTRE CAMÍ ALT ALELLA, BARRANC GRILLS...

Pla parcial d'ordenació TERRENYS REGENT, VALLDEPERA I AUTOPISTA A-II

Pla parcial d'ordenació SANT BRU - SANTA ANTONI - CAN PUIGCARBÓ (12-jun-1989)

Pla parcial d'ordenació del sector Els Vessants (20-feb-1991)

 - Pla parcial del 1er subsector els Vessants de Can Guinart (29-jun-1992)

Modificació del Pla parcial d'ordenació del sector la Ciutadella (14-feb-1992)

Pla parcial d'ordenació del sector les Costes (18-dic-1992)

- Modificació del Pla parcial d'ordenació Les Costes (19-feb-1996)

Pla parcial d'ordenació del sector Carmelità al Camí de Santromà (29-mar-1995)

- Modificació del Pla parcial El Carmelità, al Camí de Can Sant Romà (21-oct-1996)

Pla parcial d'ordenació del sector Can Matas (30-jul-1998)

Pla parcial urbanístic i Pla parcial de delimitació del sector Creu de Terme (09-oct-2006)

 

PLANS ESPECIALS

Pla especial de determinació equipament Escorxador Municipal (28-feb-1986)

P.E.R.I. c. MATAS, Pg. VILESA, c. CASTELLAR, PAU GIRALT (16-may-1990)

Pla especial de la illa de Can Puigcarbó (21-jun-1991)

Pla especial de redistribució i adequació edificatòria de la finca anomenada "Vista Alegre" al Turó de Montalegre (30-oct-1992)

Pla especial per a la regularització dels límits en el sector Mas-Ram (14-jun-1993)

Pla especial de reforma interior de la Urbanització La Virreina (21-may-1993)

Pla especial de desenvolupament de la zona 8a i modificació d'ús de la finca anomenada Can Peitx (01-mar-1996)

Pla especial per a la intervenció en sòl privat d'interès tradicional a la finca de Can Cirera (11-may-1998)

Pla especial d'ajust de límits, transcripció de la planimetria del PGM al document de parcel·lació a la finca Can Orella (03-abr-2001)

Pla especial de noves edificacions en sòl urbà a la finca can Jordana (14-oct-2003)

Pla especial integral de la masia de cals Frares (15-jun-2007)

 

PLANS SUPRAMUNICIPALS

Pla especial de protecció i millora del sector sud de la serralada de Marina (24-may-2002)

Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental (25-nov-2002)