L'Ajuntament

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

La informació actualitzada dels comptes i dels estats tramesos per l'Ajuntament de Tiana a la Sindicatura de Comptes en relació al compte general de cada exercici pressupostari la podeu consultar a través de l'apartat "Retiment del Compte General" de la web de la Sindicatura. D'aquesta forma, podreu accedir a la consulta sobre el compliment de les obligacions dins del termini establert respecte de la fiscalització que porta a terme la Sindicatura de Comptes -òrgan de control extern de fiscalització de la situació econòmica i pressupostària de les administracions públiques- sobre el compte general i els estats comptables anuals de l'Ajuntament de Tiana.

 

De conformitat amb el previst als art. 112 de la LBRL i 162 i 165 del TRHL el pressupost es defineix com a:

La expressió xifrada, conjunta i  sistemàtica de les obligacions que, com màxim pot reconèixer una Entitat i els seus Organismes Autònoms i dels seus drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici així  i com, les previsions dels ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyin integrament a l’Entitat Local corresponent.


Les principals competències que es desenvolupen des d'aquesta àrea són les següents:

 

-          Elaboració, execució i liquidació del pressupost municipal.

-          Redacció dels comptes generals. Redacció i tramitació de les ordenances fiscals.

-          Gestió de la comptabilitat municipal.

-          Gestió dels impostos, taxes, preus públics, contribucions especials i altres ingressos de dret públic.

-          Gestió de la tresoreria municipal.

 

També podeu consultar les diverses dades en aquest enllaç de la Diputació de Barcelona.

En aquest apartat de dades de transparència es dóna la informació més rellevant pel que fa a dades econòmiques, pressupostàries, de finançament i d'endeutament de l'Ajuntament de Tiana.

 

descripcion de la imagen

Informació sobre pressupostos

 

PRESSUPOST 2011

BASES D'EXECUCIÓ

MEMÒRIA ECONÒMICA


PRESSUPOST 2012

BASES D'EXECUCIÓ

MEMÒRIA ECONÒMICA

 

PRESSUPOST 2013

- BASES D'EXECUCIÓ

- MEMÒRIA ECONÒMICA

 

PRESSUPOST 2014

- BASES D'EXECUCIÓ

- MEMÒRIA ECONÒMICA

- PAGO MEDIO A PROVEEDORES

 

PRESSUPOST 2015

- BASES D'EXECUCIÓ

- MEMÒRIA ECONÒMICA

- LIQUIDACIÓ

PAGO MEDIO A PROVEEDORES

 

PRESSUPOST 2016

- BASES D'EXECUCIÓ

- MEMÒRIA ECONÒMICA

PAGO MEDIO A PROVEEDORES

- EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

 

PRESSUPOST 2017

BASES D'EXECUCIÓ

- MEMÒRIA ECONÒMICA

PAGO MEDIO A PROVEEDORES

EXECUCIÓ TRIMESTRAL

 

PRESSUPOST 2018

PAGO MEDIO A PROVEEDORES

EXECUCIÓ TRIMESTRAL

 

Ordenances fiscals 2018