L'Ajuntament

Contractació pública

L'article 13 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula la transparència en la contractació pública.

En aquest espai s'aniran incorporant totes aquelles contractacions que realitzi l'Ajuntament incloent contractes patrimonials i contractes menors amb la inclusió de les dades necessàries per a un adequat coneixement de l'abast i característiques de la contractació.