El pressupost municipal

Pressupost 2015

Taula pressupost 2015

Sessió econòmica 2015 (PDF)

 

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2014 va acordar:

            1.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que estableix l’article 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en relació amb l’article 22.2 e) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici de l’any 2015, el qual resta, a nivell de Capítols, en la forma següent:

            2.- Aprovar les corresponents bases d’execució.

 

          3.- Aprovar, de conformitat amb el que estableix l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i article 126.1 del  Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril, i amb les mateixes formalitats i procediment que el Pressupost General, la plantilla compressiva de tots els llocs de treball, reservats a funcionaris i personal laboral, següent amb la dotació i estructura retributiva que figura al Pressupost i relació de llocs de treball:

 

I.- FUNCIONARIS DE CARRERA

1.- Amb habilitació de caràcter nacional:

            - Secretari: 1

            - Interventor: 1

2.- Escala d’Administració General:

            2.1.- Tècnic Mitjà Adm. Gral : 1

            2.2- Administratius: 2           

3.- Escala d’Administració Especial.

            3.1- Subescala de serveis especials:

            - Policia Local:

            - Sots-Inspector: 1

                        - Caporals: 3

            - Agents: 10

            - Agent cívic: 1

 

II.- PERSONAL LABORAL 

- Arquitectes: 2

- Arquitecte tècnic: 1

- Enginyer: 1

- Administratiu/va: 3

- Conserges Edificis públics: 3

- Conserge Casal Avis: 1

- Auxiliars Administratiu: 5

- Treballadora familiar: 3

- Treballadora Social: 1

- Tècnic/a auxiliar  en comptabilitat i gestió pressupostària: 1

- Operari/rària brigada especialitzat: 4

- Operari/rària brigada: 4

- Operari/ràri de neteja: 1

- Bibliotecari: 1

- Auxiliars  Biblioteca: 2

- Personal mitjans de comunicació:

            - Redactor/a : 1

- Educador/a social: 1

- Tècnic Medi Ambient: 1

- Tècnic de Cultura: 1

- Dinamitzador de joventut, esports i lleure: 1

- Informador Parc: 2

- Tècnic/a d’educació: 1

- Auxiliar de producció i espectacles: 1

- Professor/a escola adults: 1

 

            4.- Ratificar per a l’exercici 2015 l’import de dietes per assistència a òrgans col·legiats i el de subvenció a grups municipals vigents actualment, i que són els següents:

 

            - Assistència a Plens: 243 euros per cada sessió. Aquest import té caràcter de màxim mensual pel supòsit que es celebrin dos o més plens durant el mateix mes.

 

            - Assistència a Juntes de Govern Local: 234 euros per cada sessió fins a un màxim de 936 euros al mes.

 

            - Assistència a Comissions Informatives: 93 euros per a la Presidència i 50 euros per a les Vocalies. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta (per presidència o vocalia) independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.

 

            - Subvenció a grups municipals: 270 euros anuals per cada grup municipals i 270 euros anuals per a cada membre de grup.

 

5.- Exposar al públic els anteriors acords en la forma reglamentària i pel termini de quinze dies hàbils, de conformitat amb l’establert a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós  de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, restant aprovats definitivament pel cas de no presentar-se cap reclamació durant el termini d’informació pública.

 

 

            6.- Autoritzar la Sra. Alcaldessa Presidenta, Esther Pujol Marti,  per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.