L'Ajuntament

El pressupost municipal

El pressupost municipal és un dels instruments més importants que ha d'aprovar un ajuntament anualment. En el pressupost municipal s'han de veure reflexades quines seran les despeses i els ingressos de la coorporació municipal al llarg de l'exercici. A Espanya, el pressupost segueix una estandardització marcada per la Llei d'Hisendes Locals, i s'organitza en Capítols i Partides.