L'Ajuntament

El Ple de la corporació

Sala d'actes

El Ple està integrat per l’alcalde o alcaldessa, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril,  i en l’article 51 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde/ssa.

Celebra sessions ordinàries a la Sala d´actes de l´Ajuntament cada mes, el primer dimarts  hàbil del mes a les 19:00 hores.

Llevat dels plenaris extraordinaris que es convoquen de manera extraordinària o urgent sense una periodicitat fixa. Els mesos de gener i agost no se celebren . Així, sempre per raons degudament motivades i donant-ne compte als portaveus dels diferents grups polítics l'Alcaldia - Presidència podrà avançar o posposar la celebració de la sessió ordinària del Ple. La sala de sessions, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament, està oberta a la ciutadania. Els Plens es poden seguir a través de l'emissora municipal La Local Tiana (107.2 FM).


La composició del Ple municipal de l’Ajuntament de Tiana per al període 2015-2019, a partir de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 és la següent:

- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 4 regidors/es

- Convergència i Unió (CiU), 3 regidors/es

Junts per Tiana (JUNTS), 2 regidors/es

- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 2 regidors

- CUP Tiana (CUP), 1 regidor

- Partit Popular (PP), 1 regidor