Comunicats

Divendres, 24 de febrer del 2017

Vols ser síndic/a de Tiana?

síndic

Podeu presentar la vostra candidatura mitjançant una instància, acompanyada d’una carta de motivacions al registre de l’Ajuntament abans del 15 d’abril de 2017.

El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania és una institució que vetlla pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics. 

Requisits:

a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.

b) Tenir la condició de veïnatge o d’arrelament en el municipi.

c) No estar condemnat per sentència, encara que no sigui ferma, a pena d’inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupació o càrrec públic.

Incompatibilitats: 

a) L’exercici de qualsevol altre mandat representatiu.

b) Militància activa.

c) Càrrec polític.

d) Funció administrativa al servei del municipi.

e) Organismes públics municipals.

f) Empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi.

El nomenament del/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania determinarà el nivell de dedicació exigible a la seva tasca, els mitjans que se li assignen i la retribució/compensacions econòmiques que puguin correspondre-li.

Podeu presentar la vostra candidatura mitjançant una instància, acompanyada d’una carta de  motivacions al registre de l’Ajuntament abans del 15 d’abril de 2017. El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania s’haurà de nomenar en el termini de dos mesos segons la disposició final segona del reglament.

Podeu consultar el Reglament del síndic/a municipal de greuges de Tiana en el PDF adjunt.