Comunicats

Divendres, 19 d'octubre del 2018

Segona convocatòria de les subvencions per al foment del comerç i els serveis locals

com subvencions

El criteri per determinar l'ordre d'accès a l'ajut econòmic serà l'ordre de presentació de sol·licituds a l'OAC fins a l'esgotament de la partida pressupostària assignada

El període de sol·licitud és des del divendres dia 2 de novembre fins al divendres 30 de novembre.

El comerç local és un referent de l’economia i el desenvolupament de Tiana i des de l’Ajuntament volem col·laborar en el manteniment i el creixement del sector. En aquest sentit i amb la finalitat de contribuir a fomentar noves activitats en el sector comercial i de serveis, les bases aprovades (i que s'adjunten) atorguen ajudes per a aquelles persones que estableixen noves activitats econòmiques i aquelles que millorin o modernitzin els seus establiments a peu de carrer consistents en dues línies de subvenció: d'una banda s’ofereix una subvenció a la iniciació d’activitats econòmiques al municipi i de l’altra s'obre una línia de subvenció als establiments comercials a peu de carrer per obres d’adequació i modernització.

Poden sol·licitar i/o ser beneficiàries de les subvencions a la iniciació d’activitats econòmiques les persones físiques o jurídiques que empadronades a Tiana, comuniquin l’inici d’una nova activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes al municipi de Tiana en el període comprès  entre gener de 2018 i desembre de 2018.

Per a la LÍNIA A d’inici de nova activitat econòmica, s’atorgaran fins a 1500 euros tenint en compte les factures presentades i s’arribarà a la obtenció de la quantia màxima de 2500 en funció del compliment de 2 nous criteris; en primer lloc la presentació d’un pla de viabilitat i valoració d’aquest per part de la comissió tècnica i, en segon lloc per l’objecte de l’activitat: es valoraran els beneficis que l’oferta comercial o de serveis representin per al teixit econòmic del municipi. Així mateix es valorarà el fet que no existeixi una altra oferta similar o el caràcter singular que tingui la proposada.

D’altra banda, i en segon lloc, pel que fa els projectes que seran objecte de la subvenció als establiments comercials per obres d’adequació i modernització han de tenir com a objectiu principal la millora i modernització dels establiments comercials. Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial a Tiana que hagin dut a terme obres per l’adequació i/o modernització del propi local en el període comprès entre gener de 2018 i desembre de 2018 i que compleixin els requisits que recullen les bases que s'adjunten.

Per a aquesta línia l’import de la subvenció serà d’un mínim de 1.500€ fins a un màxim de 2.500€, respecte de la suma d’imports satisfets en concepte de taxa per llicències urbanístiques i l’impost d’instal·lacions, construccions i obres (ICIO) per l’adequació i la modernització del propi establiment comercial

S'adjunten les bases per tramitar la subvenció en PDF.

Si necessiteu més informació podeu contactar amb la tècnica de Promoció Econòmica:


Guiomar Blanco

93 395 50 11
blancomg@tiana.cat