Comunicats

Dilluns, 23 de maig del 2016

Prórroga presentació instàncies procés selectiu policia local

Cotxe policia.JPG

Atès que s’han modificat puntualment les bases que regulen la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de tres places d’agent de la policia local, mitjançant el sistema d’oposició lliure (edicte BOP 20 de maig de 2016), el termini de presentació d’instàncies per prendre-hi part resta prorrogat fins al dia 31 de maig de 2016, inclòs.

Exp. 213/16