Comunicats

Dimecres, 6 d'abril del 2016

Procediment selectiu per a la provisió de 3 places d'agent de la policia local

Cotxe policia.JPG

Es fa pel sistema d’oposició lliure

La Junta de Govern Local, a la sessió celebrada el dia 9 de març de 2016 ha aprovat les bases del procediment selectiu per a la provisió de 3 places d'agent de la policia local mitjançant el sistema d’oposició lliure, d'acord amb l'oferta d'ocupació, més les vacants que es produeixin en un any des de la convocatòria. Els aprovats sense plaça passaran a formar part d’una bossa de treball per cobrir interinament places d’agent de policia local

En compliment del que estableix l'article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Tiana, (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts i dijous de 17 a 20 hores) dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC i s'han d'adreçar a la presidència de la Corporació. 

Teniu tota la informació en l'enllaç adjunt.