Comunicats

Divendres, 3 de novembre del 2017

CONTRACTACCIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

neteja

La data límit per la presentació d'ofertes és el dia 22 de desembre de 2017

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 12 de setembre de 2017 l'expedient de contractació per a l'adjudicació dels serveis de neteja de dependències municipals, i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, es procedeix a convocar el corresponent procediment de licitació amb les característiques següents: (arxiu PDF)

Persona de contacte; Núria Darbra. Telèfon: 93 395 50 11,