Comunicats

Dimarts, 21 de novembre del 2017

Avís preventiu d'episodi de contaminació atmosfèrica

contaminacio atmosferica

Per PM10 i també per NO2

Atenent els nivells de partícules PM10 i diòxid de nitrogen (NO2) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models a 24 hores, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha emès un avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pels contaminants PM10 i NO2 als municipis inclosos a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric entre els quals es troba Tiana.

Mentre duri aquesta situació es recomana que es tingui en compte, com a mesura de precaució, que les persones sensibles a la contaminació atmosfèrica redueixin l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. Es considera població especialment sensible qualsevol persona amb problemes de cor o de pulmons, nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades. Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

Els efectes sobre la salut de les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) estan relacionats amb un augment d’afeccions respiratòries i cardiovasculars, com ara l’agreujament de l’asma i dels símptomes respiratoris.

Els efectes sobre la salut del diòxid de nitrogen estan relacionats amb la inflamació de les vies respiratòries (exposicions agudes), així com les exposicions a llarg termini es relacionen amb un increment dels símptomes de bronquitis en nens asmàtics.

Mesures de sensibilització ciutadana

- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

- Utilitzar el transport públic.

- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa).

- Utilitzar el cotxe compartit.

- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre, motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

- Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.

- Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.