Comunicats

Dijous, 15 de març del 2018

ANUNCI PER A ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUPLENT

Jutjat de Pau

Les persones interessades poden presentar instància amb el currículum vitae i còpia de DNI a l'Ajuntament fins al dia 22 de març de 2018

A fi de donar compliment a l'establert a l'article 5 del Reglament 3/95 de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s'anuncia la renovació del càrrec de Jutge de Pau Substitut a fi que totes aquelles persones que. reunint les condicions legals, estiguin interessadoes en ocupar el referit càrrec ho sol.licitin mitjançant instància a presentar al Registre de l'Ajuntament (durant el seu horari habitual) acompanyada de currículum vitae i còpia del DNI, fins al dia 22 de març de 2018.