Comunicats

Dimarts, 26 de setembre del 2017

SUBVENCIÓ IBI 2017

Ajuts IBI

Per a persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el dia 31 d'octubre de 2017

TERCERA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A PERSONES AMB UNA SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA I AMB CÀRREGUES FAMILIARS.

         A l’emparament de les Bases específiques reguladores aprovades definitivament i publicades al BOP de 22 de març de 2017, i de conformitat amb l’establert a la base onzena, sobre gestió i tramitació, es fa públic el següent:

        1- Resta aprovada una tercera convocatòria per a la concessió de subvencions a l’impost de béns immobles per a persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars, per a l’any 2017.

         2.- L’import màxim a atorgar serà de 6.821 euros.

         3.- Els terminis de pagament seran de trenta dies a comptar des de la seva concessió, una vegada comprovat que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de subvenció, d’acord amb l’establert a la base novena.

         4.- El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 d’octubre de 2017.

         5.- El termini màxim per a la resolució de l’expedient serà de tres mesos des de l’aprovació de la convocatòria.

       

Tiana,  setembre de 2017